Stypendia

Stypendium doktoranckie

Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Minimalne stypendium nie może wynosić mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Aktualnie jest to kwota 1470, - zł. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.

  • Stypendium doktoranckie na I roku może otrzymać doktorant, który otrzymał bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie            stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i        przygotowywaniu pracy doktorskiej.

Tryb przyznawania  stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH określony przez Rektora .

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa  Regulamin.

Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszym doktorantom na poszczególnych latach studiów doktoranckich, w dyscyplinie.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez Rektora w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

a)     na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,

b)    na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów  w roku akad.  2017/18 wynosi -800 zł./ mies.

Stypendium dla osób, którym wszczęto przewód doktorski

Stypendium doktorskie mogą otrzymywać osoby, którym wszczęto przewód doktorski. Stypendia doktorskie mogą być przyznawane również osobom odbywającym studia doktoranckie. Stypendia doktorskie mogą być przyznane przez pracodawcę osoby ubiegającej się o uzyskanie stopnia doktora, w tym rektora uczelni oraz osoby prawne ( fundacje , stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego) i osoby fizyczne. Stypendia doktorskie są przyznawane niezależnie od świadczeń pomocy materialnej i stypendiów doktoranckich.

Stypendium doktorskie mogą byc przyznawane z inicjatywy organu przyznającego stypendium lub na wniosek osoby, której wszczęto przewód doktorski.

Wysokość stypendium nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Stypendium doktorskie jest przyznawane na okres 18 miesięcy i wypłacane w okresach miesięcznych.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów

 

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który
zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
1) wybitne osiągnięcia naukowe  związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową , w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub
2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
2) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
3) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,

4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, topografii układu scalonego , na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek,  prawa z rejestracji topografii układu scalonego ,
5) referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,
6) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie, uważa się:
1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715),
co najmniej:
a) dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c) piątego miejsca w:
– młodzieżowych mistrzostwach świata,
– mistrzostwach Europy,
d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
e) miejsca, o którym mowa w lit. a–d, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
2) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
a) uniwersjadzie,
b) akademickich mistrzostwach świata,
c) akademickich mistrzostwach Europy,
d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

 

Wysokość stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.