Stypendia Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców

Informacja na temat składania wniosków w grudniu 2021 r.

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (liczy się data dzienna), i jest zatrudniona na AGH na podstawie umowy o pracę.

 

We wniosku należy wskazać osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2021 r.

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić w systemie ZSUN/OSF.

W systemie OSF utworzenie wniosku będzie możliwe od 01.12.2021 r.

Termin przesłania wersji roboczej wnioski do Centrum Obsługi Nauki: 20.12.2021 r.

Termin przesłania KOMPLETU DOKUMENTÓW do Centrum Obsługi Nauki: 23.12.2021 r.

 

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIUM DLA MŁODYCH WYBITNYCH NAUKOWCÓW

 • Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu osf.opi.org.pl
 • Po zakończeniu pracy nad częścią merytoryczną, osoba składająca wniosek generuje wersje roboczą i przesyła do weryfikacji na e-mail: sdwmn@agh.edu.pl

(można dodać Koordynatora projektu jako redaktora pomocniczego; następnie przesłać e-maila z numerem wniosku oraz imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy)

 • Po pozytywnej weryfikacji wersji roboczej, osoba składająca wniosek dostaje e-maila wraz ze skanem pełnomocnictwa, które dołącza do wniosku.
 • Gdy wniosek jest kompletny proszę w menu po lewej stronie (na samym dole) w zakładce  Elektroniczna wysyłka pobrać wniosek (POBIERZ WNIOSKEK Z PODPISEM ZSUN/OSF)
 • Następnie prosimy o uzyskanie podpisu (na kopii pobranego wniosku) Dziekana/Dyrektora Jednostki.

 - Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje wniosek na 1-wszej stronie.
 - Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony wniosku i przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Dyrektor Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.

 • KOMPLET DOKUMENTÓW, tj.

  • Wniosek z podpisem z Wydziału/Jednostki
  • Wniosek PDF z podpisem ZSUN/OSF do podpisu dla prof. M.Gorgonia
  • Oświadczenie młodego naukowca z podpisem

prosimy przesłać do CON tylko elektronicznie i w jednym e-mailu na adres:sdwmn@agh.edu.pl

 • Następnie podpisane przez Prorektora wnioski zostanie wysłane na adres e-mailowy podany przez Państwa
 • Wniosek należy zamieścić w systemie OSF (w zakładce ELEKTRONICZNA WYSYŁKA) poprzez dodanie podpisanego wniosku w miejscu Plik podpisany elektronicznie, a następnie wysłać do MNiSW (przycisk WYŚLIJ DO MINISTERSTWA)Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF ma status „wysłany”. 

Warunki otrzymania stypendium

Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej.

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 • 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 22 lipca 2021 r.);
 • 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz z dnia 18 lutego 2021 r.*);
 • 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 • 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 • 5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
 • 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 • 7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu  kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
 • 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

* Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. 3 wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

 

 • 1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
 • 2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu
 • 3. oświadczenia potwierdzającego ww. wkład, złożonego przez:

  • współautora wiodącego, autora korespondencyjnego lub kierownika projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja, albo
  • innego współautora publikacji, jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie współautorem wiodącym, autorem korespondencyjnym i kierownikiem projektu badawczego, którego dotyczyła publikacja
   - w przypadku współautorstwa monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego;

 • 4. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
 • 5. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w wynalazek, patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie  wraz z opisem tego wkładu;
 • 6. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania i okresie trwania projektu;
 • 7. potwierdzenia odbycia zagranicznego stażu;
 • 8. potwierdzenia otrzymania stypendium zagranicznego;
 • 9. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia;
 • 10. regulaminu konkursu;
 • 11. informacji organizatora konkursu o wynikach konkursu zawierającej imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów;
 • 12. oświadczenia młodego naukowca o autorstwie, współautorstwie lub wykonaniu dzieła artystycznego;
 • 13. potwierdzenia organizatora przeglądu, festiwalu, koncertu, wystawy, prezentacji w obiegu kinowym, scenicznym, telewizyjnym lub w przestrzeni publicznej – o prezentacji dzieła artystycznego;

 

Przykładowe wzory oświadczeń

Podstawa Prawna

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637)
 • Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo pod adresem Ministerstwa Edukacji i Nauki: 
  www MEiN szczegóły