Stypendium Naukowe dla doktorantów wykazujących szczególną aktywność publikacyjną

Stypendium Naukowe dla doktorantów wykazujących szczególną aktywność publikacyjną:

 - jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym raz do roku.

 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

 

Doktorant może ubiegać się o stypendium na podstawie publikacji opublikowanych w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium do 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Podstawą złożenia wniosku o stypendium jest autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o punktacji całkowitej równej lub większej niż 100 punktów według wykazu opublikowanego przez ministerstwo właściwe ds. nauki obowiązującego w dniu ukazania się publikacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

  • listę publikacji w formie wydruku z systemu Biblioteki Głównej AGH, na podstawie której doktorant ubiega się o stypendium ze wskazaną punktacją całkowitą publikacji oraz ewentualnym udziałem procentowym zarejestrowanym w systemie Biblioteki Głównej AGH.

 

Aby sprawdzić udział procentowy publikacji, należy napisać maila na adres: oin@bg.agh.edu.pl
Nie ma możliwości samodzielnego wydruku z systemu BPP (brak widocznego udziału procentowego).
W przypadku braku zgłoszonego udziału procentowego w systemie Biblioteki Głównej AGH zostanie uwzględniony równy podział, który automatycznie zostanie zgłoszony do BG.

 

Każda publikacja może być podstawą do przyznania stypendium z Własnego funduszu na stypendia tylko raz. Podstawą przyznania tego stypendium nie mogą być publikacje będące podstawą przyznania tej samej osobie dodatków w ramach filaru I i II systemu motywacyjnego oraz naukowej nagrody Rektora (filar III) dla pracowników AGH.