Stypendium Naukowe dla Doktoranów

 

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok po uzyskaniu osiągnięcia.

 Komisja Doktorancka

 • Najbliższe posiedzenie komisji:
  .... czerwca 2022 r.
 • Termin składania wniosków:
  15 czerwca 2022 r.


Osiągnięcia wykazane we wniosku podlegają ocenie Doktoranckiej Komisji Własnego funduszu na stypendia. Posiedzenia Komisji odbywają się raz na kwartał.
Każde osiągnięcie naukowe może być podstawą  do przyznania stypendium z Wfns tylko raz.

 

STYPENDIUM NAUKOWE dla DOKTORANTÓW może być przyznane za:

 • aktywny udział w konferencjach,
 • kierowanie lub udział w projektach badawczych,
 • autorstwo lub współautorstwo patentu,
 • publikacje naukowe
 • i inne osiągnięcia o charakterze naukowym.

 

Wykaz załączników do wniosku o stypendium z Wfns:

 • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
 • wydruk z systemu Biblioteki Głównej AGH z listą publikacji;
 • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program;
 • zaświadczenie/certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach z tematyki ściśle związanej z prowadzoną pracą naukową.

 

Dokumenty załączone do wniosku mogą być dostarczone w formie kopii bądź wydruku elektronicznego.

 

We wszystkich osiągnięciach naukowych, doktorant musi wykazać afiliację AGH.