Własny Fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Od dnia 1 stycznia 2019 roku z własnego funduszu stypendialnego mogą być przyznawane wyłącznie stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów.

 

1. W ramach stypendiów naukowych dla doktorantów mogą być przyznane stypendia:

         - stypendium naukowe dla doktorantów (za aktywny udział w konferencjach, kierowanie lub udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu, publikacje naukowe i inne osiągnięcia o charakterze naukowym).

         - stypendium naukowe dla doktorantów za szczególną działalność publikacyjną - świadczenie jednorazowe.

Ubieganie się o stypendium z Wfns polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku dla doktoranta stanowi:


Wykaz dopuszczalnych załączników do wniosku o stypendium z Wfns:

  • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
  • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
  • wydruk z systemu Biblioteki Głównej AGH z listą publikacji;
  • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program;
  • zaświadczenie/certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach z tematyki ściśle związanej z prowadzoną pracą naukową.

Dokumenty załączone do wniosku mogą być dostarczone w formie kopii bądź wydruku elektronicznego.

Zasady oceny wniosków doktorantów zawiera:

Uwaga! W roku akademickim 2021/22 wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzających osiągnięcia można wysłać na adres Uczelni z dopiskiem Dział Spraw Studenckich, p. 127 lub dostarczyć wniosek osobiście do p. 127, łącznik pawilonów C-1/C-2, lub do skrzynki DSS znajdującej się na portierni budynku C1.