Stypendia

Stypendium doktoranckie

Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Minimalne stypendium nie może wynosić mniej niż 60% minimalnego wynagrodzenia asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Aktualnie jest to kwota 1470, - zł. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium doktoranckiego podejmuje Rektor.

  • Stypendium doktoranckie na I roku może otrzymać doktorant, który otrzymał bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

1) terminowo realizuje program studiów doktoranckich;

2) wykazuje się zaangażowaniem w:

a) prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo

b) realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;

3) w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie            stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i        przygotowywaniu pracy doktorskiej.

Tryb przyznawania  stypendium doktoranckiego określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji  projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH określony przez Rektora .

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej może być przyznane doktorantom wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. Tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określa  Regulamin.

Uprawnienie do otrzymywania tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszym doktorantom na poszczególnych latach studiów doktoranckich, w dyscyplinie.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych może być przyznane doktorantowi:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wynosi 800 zł.

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na zasadach określonych przez Rektora w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

a)     na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,

b)    na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów  w roku akad.  2017/18 wynosi -800 zł./ mies.