e-Rekrutacja

Rekrutacja dla doktoratów - rejestracja

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) w roku akademickim 2018/2019

Uchwała w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie: „Akustyka” oraz na „Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych” w AGH, w roku akademickim 2018/2019

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie e-Rekrutacji https://rekrutacja.doktoranci.agh.edu.pl/

Rejestracja jest obowiązkowa!

Po zarejestrowaniu się w systemie należy złożyć w określonym terminie następujące dokumenty:

 • kartę kwalifikacyjną
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • indeks ukończonych studiów lub suplement
 • pisemną rekomendację samodzielnego pracownika nauki
 • pisemną deklarację kierownika katedry/zakładu o możliwości przyjęcia doktoranta do katedry/zakładu
 • podpisane zdjęcie legitymacyjne

Pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi powinna zawierać:

 1. uzasadnienie celowości przyjęcia doktoranta;
 2. deklarację zapewnienia doktorantowi opieki naukowej
 3. zapewnienie warunków pracy naukowej i badań;
 4. sformułowanie tematyki badawczej;
 5. źródło i zasady finansowania pracy badawczej doktoranta;
 6. zapewnienie minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie rankingu kandydatów na studia doktoranckie według kryterium rekrutacji określonego przez poniższy wzór.

 

K= WE*OE+Wst*Ost +Wj*Oj +Wn*On gdzie:

 • WE - waga oceny egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego
 • OE - ocena egzaminu/kolokwium kwalifikacyjnego, 2-5 pkt.
 • WSt - waga oceny studiów
 • OSt - ocena studiów(średnia ze studiów, ocena na dyplomie), 2-5 pkt.
 • Wj - waga oceny z języka obcego
 • Oj - ocena z języka obcego (egzamin , ocena na poziomie C lub B2 itp.), 2-5 pkt.
 • Wn - waga oceny działalności w ruchu naukowym
 • On - ocena z działalności w ruchu naukowym(publikacje , działalność w studenckich kołach naukowych itp.) – 2-5 pkt.


(Każda z wag jest zawarta w przedziale [0, 1) oraz ich suma jest równa 1 WE+Wst+Wj+Wn =1)

Uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości powyżej 85% ( K>85% ) jest równoznaczne z osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego doktoranta do ubiegania się o stypendium doktoranckie i stypendium dla najlepszych doktorantów.

Terminy i zasady przyjęć podane są dla każdego wydziału oddzielnie.

Studia stacjonarne

Rekrutacja na Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Rekrutacja na Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Rekrutacja na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Rekrutacja na Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Rekrutacja na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Rekrutacja na Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Rekrutacja na Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Rekrutacja na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Rekrutacja na Wydział Odlewnictwa

Rekrutacja na Wydział Metali Nieżelaznych

Rekrutacja na Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Rekrutacja na Wydział Zarządzania

Rekrutacja na Wydział Energetyki i Paliw

Rekrutacja na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej-  na semestr letni 2018/2019

Rekrutacja na Wydział Matematyki Stosowanej

Rekrutacja na Środowiskowe studia doktoranckie Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB)

Rekrutacja na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na studia doktoranckie "Akustyka"

Rekrutacja na "Aplikacyjne   studia  doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych” 

 

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na Wydział Odlewnictwa

Rekrutacja na na Wydział Zarządzania

Rekrutacja na Interdyscyplinarne Środowiskowe studia doktoranckie Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych

Rekrutacja na Wydział Metali Nieżelaznych

Rekrutacja na Niestacjonarne Studia Doktoranckie w dyscyplinie :Informatyka

Opłaty