07.04.2020

Wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach w AGH w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania uczelni spowodowanego stanem epidemii


Szanowni Państwo
Dziekani, Prodziekani Wydziałów AGH,
Dyrektorzy SJO oraz SWFiS,
Nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami

Nadzwyczajny stan funkcjonowania naszej Uczelni, ale również całej otaczającej nas rzeczywistości zmienił się bardzo radykalnie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wygląda na to, że ten stan przedłuży się.
Powoli przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości – i władze Uczelni i studenci, i nauczyciele akademiccy, i pracownicy administracyjni Uczelni. Elastyczność staje się nie tylko frazesem – wszyscy musimy adaptować się i ciągle szukać nowych rozwiązań.

Naszym wspólnym celem jest ograniczenie skutków czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych prowadzonych tradycyjnie z bezpośrednim udziałem studentów oraz nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia na rzecz zajęć zdalnych w taki sposób, aby umożliwić studentom, jeśli jest to oczywiście tylko możliwe, udział w procesie dydaktycznym i realizację programu studiów, w szczególności uzyskanie efektów uczenia się.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę:

  • ograniczenia funkcjonowania uczelni narzucone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • rekomendację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zdalnego kształcenia w uczelniach dostępną na www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach,
  • wymogi formalne związane ze zdalnym kształceniem na studiach wyższych określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861, z późn. zm.),


oraz działając z upoważnienia JM Rektora AGH przekazuję szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w AGH w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni spowodowanego stanem epidemii.

Jednocześnie zastrzegam, że niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz państwowych, w tym w szczególności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny