09.11.2020

Dodatkowe środki na świadczenia dla studentów i doktorantów – możliwość składania wniosków


Na mocy decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększeniu wysokości dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów w związku z epidemią COVID-19 AGH otrzymała dodatkowe środki w wysokości 1 235 000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych i zapomóg w 2020 r.

Zachęcamy studentów i doktorantów (poza Szkołą Doktorską), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, o ubieganie o te świadczenia, a zwłaszcza zapomogi. Maksymalna kwota zapomogi wynosi 1050 zł i aktualnie można starać się o nią częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Wniosek  o stypendium socjalne lub zapomogę należy wypełnić w systemie teleinformatycznym uczelni (dotyczy studentów) – Wirtualna Uczelnia lub USOSweb, a następnie dostarczyć w formie papierowej wraz z załącznikami do dziekanatu wydziału, na którym studiuje student lub doktorant.