Przejdź do treści Przejdź do stopki
Covid-19 - aktualności

Covid-19 - aktualności

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r.

Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH,
Prowadzący zajęcia,
Organizatorzy studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
Studenci,
Członkowie wspólnoty AGH,

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie organizacji procesu kształcenia w okresie od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r., mając na uwadze zapisy Zarządzenia Nr 73/2021 Rektora AGH w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2021 Rektora AGH (z późn. zmianami) dotyczącego działalności uczelni od 1 października 2021 r., wprowadzam następujące szczegółowe zasady organizacji procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w ww. okresie.

1. Zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia Nr 73/2021 Rektora AGH z dnia 6 grudnia br. Prorektor ds. Kształcenia został upoważniony do określenia szczegółowych zasad, a także do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w ww. okresie, a w szczególności do określenia zasad i form odrobienia zajęć praktycznych przypadających w tym okresie. Ww. decyzje Prorektora ds. Kształcenia mają moc zarządzeń Rektora i publikowane są w Systemie Dokument tak, jak zarządzenia Rektora.

2. W świetle powyższego zarządzenia Rektora obowiązuje zalecenie unikania organizacji na terenie uczelni m.in. zajęć dydaktycznych na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), a także na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia – powinny one odbywać się, co do zasady, w trybie zdalnym.

3. Niemniej jednak w przypadku zajęć dydaktycznych zaplanowanych w ww. okresie, zgodnie z harmonogramem zajęć obowiązującym na danym kierunku, poziomie i profilu:

1) które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane zdalnie, w szczególności dotyczyć to może ćwiczeń laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych i które prowadzone są w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub w sposób umożliwiający nabycie przez studentów umiejętności praktycznych,

2) dla studentów ostatniego roku studiów, zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia, ich prowadzenie na terenie uczelni w ww. okresie albo odrobienie w późniejszych terminach jest możliwe za zgodą Dziekana Wydziału w uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym te zajęcia oraz uczestniczącymi w nich studentami.

4. W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia, jeżeli Dziekan Wydziału za zgodą Rektora i w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studentów wprowadził zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów sesji egzaminacyjnych, egzaminy i zaliczenia przewidziane w ww. okresie mogą odbywać się na terenie uczelni.

5. Zajęcia dydaktyczne, egzaminy i zaliczenia odbywające się w ww. okresie na terenie uczelni mogą odbywać się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w małych grupach, których liczebność należy dostosować do powierzchni sali lub pomieszczenia i wymaganego dystansu społecznego.

6. Dopuszczam także możliwość wykonywania w ww. okresie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich na terenie uczelni.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego (WF) są prowadzone zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości gorąco zachęcam do kontaktu ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

8. W przypadku studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, które w ww. okresie nie mogą odbywać się w formie zdalnej, wszelkie kwestie związane z organizacją zajęć, w szczególności w zakresie przesunięcia terminu ich realizacji lub zasad i form ich odrobienia pozostawiam w gestii organizatorów studiów podyplomowych i organizatorów tych form.

Pragnę jednak zastrzec, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzenia kolejnych ograniczeń, organizacja zajęć w ww. okresie będzie mogła ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od decyzji władz państwowych.
 

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Kształcenia AGH

Stopka