Zadania jednostek organizacyjnych (centrów operacyjnych jednostek) w przypadkach otrzymania informacji od pracowników, studentów lub doktorantów

Zasada generalna

 

 • informacje od pracowników, studentów i doktorantów zbierają jednostki, pozyskując niezbędne informacje uzupełniające, podejmując niezwłocznie decyzje wymagane sytuacją wynikającą ze zgłoszenia (np. zawieszenie zajęć grupy studenckiej, odseparowanie osób z prawdopodobnego bliskiego kontaktu, itp.),
 • jednostki przekazują informacje do Centrum Operacyjnego antyCOVID AGH,
 • zawiadomienia inspekcji sanitarnej dokonuje Centrum Operacyjne antyCOVID AGH.

Wymogi oraz zalecane czynności jednostki w przypadku otrzymania informacji o kontakcie z koronawirusem

Obowiązek zgłoszenia przypadku do Centrum Operacyjnego antyCOVID za pomocą dedykowanego, elektronicznego formularza internetowego (zastąpienie dotychczasowej procedury zgłaszania na adres: zgloszenie@agh.edu.pl). Formularz jest dostępny pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl. Logowanie z użyciem służbowego adresu e-mail. Uwierzytelnienie na podstawie adresu e-mail oraz hasła do konta pocztowego AGH.
Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

W szczególności:

a) w przypadku zgłoszenia zakażenia koronawirusem:

 • weryfikacja statusu „bliskiego kontaktu” osób podanych przez zgłaszającego (zajęcia dydaktyczne w bezpośrednim kontakcie, kontakty bez zabezpieczeń, dotykanie tych samych urządzeń i sprzętów, przebywanie w tym samym pomieszczeniu, przez co najmniej 15 min. itp.),
 • sporządzenie listy osób z „bliskiego kontaktu” zakażonego w zakresie: nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego (informacje wymagane przez Sanepid),
 • niezwłoczne skierowanie osób z listy „bliskich kontaktów” zakażonego do miejsc zamieszkania,
 • przekazanie danych zakażonego z podaniem nazwiska i imienia, daty i miejsca badania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego do Centrum Operacyjnego antyCOVID,
 • przekazanie wykazu podjętych działań do Centrum Operacyjnego antyCOVID.

b) w przypadku otrzymania zawiadomienia o poddaniu się samoizolacji:

 • zawiadomienie osób z „bliskiego kontaktu” podanych przez zgłaszającego,
 • ograniczenie kontaktów służbowych ww. osób,
 • określenie zasad usprawiedliwienia nieobecności zgłaszającego do czasu uzyskania orzeczenia o izolacji (potwierdzenie zakażenia),
 • prowadzenie ewidencji takich zgłoszeń na poziomie jednostki.

c) w przypadku otrzymania zawiadomienia o poddaniu się samokwarantannie:

 • zawiadomienie osób z „bliskiego kontaktu” podanych przez zgłaszającego,
 • zalecenie dla ww. osób obserwacji swojego stanu zdrowia,
 • określenie zasad usprawiedliwienia nieobecności zgłaszającego samokwarantannę oraz długości jej trwania,
 • prowadzenie ewidencji takich zgłoszeń na poziomie jednostki.

Wymogi oraz zalecane czynności jednostki związane z weryfikacją statusu pracownika

 

 • oznaczanie statusu pracownika na ewidencji czasu pracy (lista obecności) z uwzględnieniem dodatkowych symboli: IN – izolacja bez pracy zdalnej, IZ z pracą zdalną, KN – kwarantanna bez pracy zdalnej, KZ – kwarantanna z pracą zdalną. Pozostałe nieobecności w pracy winny znaleźć usprawiedliwienie poprzez oznaczenia UW-urlop wypoczynkowy, CH-zwolnienie lekarskie (w tym opieka), PZ – praca zdalna.
 • w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przekazywanie do CSP informacji o wyznaczeniu pracy zdalnej dla osoby odbywającej kwarantannę lub przebywającej w izolacji domowej.
 • w przypadku nauczycieli akademickich, przekazywanie do CSP informacji o nie wykonywaniu pracy zdalnej przez osoby odbywające kwarantannę oraz przekazywanie informacji o wykonywaniu pracy zdalnej przez osoby przebywające w izolacji.

 

 

Definicje

 • Izolacja - automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba, że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
 • Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, w wyniku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa.
 • Samoizolacja - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
 • Samokwarantanna - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.

Zgłoszenie przypadku

Aby zgłosić zdarzenie epidemiczne, należy skorzystać z dedykowanego formularza internetowego dostępnego pod adresem: zgloszenie-covid.agh.edu.pl.

Należy zalogować się, używając służbowego adresu e-mail. Na stronie uwierzytelniania należy ponownie podać adres e-mail oraz hasło do konta pocztowego AGH.

Obowiązek zgłoszenia poprzez indywidualny formularz dotyczy każdej osoby objętej konkretnym przypadkiem (nie ma możliwości zgłoszenia jednym formularzem np. pięciu osób z „bliskiego kontaktu”).

Aby uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości oraz do zgłaszania przypadków wyjątkowych, niedających się ująć w formularzu, należy skorzystać z adresu e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl.

 

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

Instrukcje

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2/04 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną (modyfikacja Instrukcji Nr 2/03, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 83/2020)

Instrukcja Nr 3/02 z 8 grudnia 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem (modyfikacja Instrukcji Nr 3, wydanej w dniu 10 listopada - Komunikat Kanclerza Nr 84/2020)