Status pracowników, studentów i doktorantów w przypadkach kontaktu z koronawirusem

 • pracownik, który podjął decyzję o samokwarantannie lub samoizolacji jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym pracodawcy. Do czasu uzyskania decyzji o kwarantannie lub decyzji o izolacji lub zwolnienia lekarskiego pracownik winien uzyskać zgodę na pracę zdalną lub usprawiedliwić nieobecność w zwykły sposób (określony w Regulaminie Pracy),
 • pracownik skierowany na kwarantannę ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o jej odbywaniu,
 • otrzymanie decyzji inspekcji sanitarnej o konieczności odbycia kwarantanny stanowi podstawę do ubiegania się wypłaty świadczeń z tytułu choroby,
 • wydanie decyzji o konieczności odbycia kwarantanny nie jest jednoznaczne z tym, że osoba ta uznana jest za niezdolną do pracy,
 • pracownik skierowany do odbycia kwarantanny może świadczyć pracę zdalną, o ile zakres wykonywanych zadań i powierzonych obowiązków może być zdalnie wykonywany, a kierownik jednostki organizacyjne taką pracę wyznaczy. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć pracownikowi skierowanemu do odbycia kwarantanny pracę zdalną w miejscu odbywania kwarantanny, ale tylko na wniosek pracownika,
 • przedłożenie w Dziale Kadrowym decyzji inspekcji sanitarnej o konieczności odbycia kwarantanny, traktowanie będzie jako ubieganie się o wypłatę świadczeń z tytułu choroby. W takim przypadku świadczenie pracy w każdej formie jest wykluczone,
 • pracownik skierowany do izolacji (z rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2), ma obowiązek niezwłocznego poinformowania pracodawcy o jej odbywaniu,
 • pracownik skierowany do izolacji uznany jest za niezdolnego do pracy. Za okres przebywania w izolacji pracownikowi przysługują świadczenia jak za czas choroby,
 • czas przebywania w izolacji (domowej lub w izolatorium oraz okres hospitalizacji) należy udokumentować decyzją inspekcji sanitarnej i/lub zwolnieniem lekarskim,
 • usprawiedliwienie nieobecności studenta lub doktoranta, który podjął decyzję o samoizolacji lub samokwarantannie pozostaje w gestii macierzystego wydziału,
 • student lub doktorant skierowany na kwarantannę przez inspekcję sanitarną lub do izolacji przez lekarza ma usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach.

Zgłoszenie przypadku

Centralny Zespół Operacyjny antyCOVID-19 działający całą dobę
telefon: 12 617-33-88
e-mail: zgloszenie@agh.edu.pl

 

dodatkowy kontakt

 

Biuro Kanclerza
telefon: 12 617-20-08, 12-617-20-09 do godz. 15.30
e-mail: skc@agh.edu.pl, sdo@agh.edu.pl

 

w jednostkach – dyżurny pełnomocnik kierownika jednostki działający 7:00–22:00 (minimum łączność telefoniczna).

Instrukcja Nr 1 z 6 października 2020 r. określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni

Instrukcja Nr 2 z 12 października 2020 r. określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia  wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną.