Izolacja i kwarantanna – zasady i wymogi prawne ich dotyczące

Definicje

  • Izolacja - automatyczne, obowiązkowe odosobnienie (izolacja) osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolację odbywa się w warunkach domowych, chyba, że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji. Izolacja rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego.
  • Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, w wyniku kontaktu z osobą chorą na koronawirusa.
  • Samoizolacja - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek wystąpienia u niego objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, zaburzenia węchu i smaku). Samoizolacja trwa do czasu potwierdzenia zakażenia wirusem i wejścia w stan izolacji.
  • Samokwarantanna - decyzja zainteresowanego o odizolowaniu się w miejscu zamieszkania, podjęta na skutek kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem. Samokwarantanna trwa do czasu objęcia osoby kwarantanną lub wykluczenia zakażenia u osoby, będącej powodem samokwarantanny.

Izolacja

Izolacja trwa:
1) u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
2) u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego.

Kwarantanna

Kwarantanną objęte są:

1) automatycznie z mocy prawa osoby skierowane na test w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 przez lekarza POZ,
2) osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną,
3) osoby mieszkające lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z zakażonym koronawirusem.

Kwarantanna trwa:

1) do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, ale nie dłużej niż 10 dni,
2) do czasu uzyskania pozytywnego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem Sars-CoV-2, po którym przechodzi w izolację,
3) przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osoba zakażoną,
4) przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji.

Uwaga!

1) Organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji w sprawie izolacji lub kwarantanny.
2) Informacja o objęciu kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, jest umieszczana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Decyzja organu sanitarnego nie jest wymagana i co do zasady nie jest wydawana.
3) Informacja, o której mowa w pkt. 2) jest przekazana osobie objętej kwarantanną lub izolacją za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub łączności, w tym przez telefon (z numeru 48 22 104 37 05). Informacja o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych jest widoczna na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Na IKP można się zarejestrować/zalogować poprzez stronę: pacjent.gov.pl.
4) Uwaga wyjątek:
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. Od 3 listopada osoby te nie są umieszczane w systemie, o którym mowa w pkt 3).