Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 (link)

Od 1 października br. uczelnia wraca do (w zasadzie) normalnego funkcjonowania. Wszystkie zajęcia, których realizacja, zgodnie z opisem zawartym w sylabusie, przewidziana jest w salach dydaktycznych uczelni, będą realizowane stacjonarnie.


Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (tzn. e-learningowo). W takim wypadku będą znajdowały zastosowanie zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w kształcie sprzed pandemii, tzn. prowadzenie zajęć w ten sposób będzie możliwe:

  • za zgodą Dziekana Wydziału – jest podyktowane koniecznością kontroli limitu punktów ECTS dot. możliwości realizacji zajęć w tej postaci oraz limitu punktów ECTS na studiach stacjonarnych w ramach zajęć prowadzonych przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami,
  • pod warunkiem umieszczenia odpowiedniego zapisu w sylabusie,
  • pod warunkiem posiadania przez nauczyciela akademickiego bądź inną osobę prowadzącą zajęcia ze studentami certyfikatu wydanego przez Centrum e-Learningu AGH.

Zasady ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. od 1 października 2021 r. wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się stacjonarnie na terenie Uczelni.

Legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 14 października 2021 r.


W okresie obowiązywania Zarządzenia Rektora AGH nr 56/2021 z dnia 23 września 2021 r. zadania z obszaru kształcenia doktorantów realizowane są na terenie Uczelni. Zasady wykonywania przez doktorantów badań naukowych na terenie Uczelni określają kierownicy jednostek prowadzących badania naukowe.

Legitymacje doktoranckie zachowują ważność do dnia 14 października 2021 r.


Informacje na poszczególnych wydziałach: