Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 (link)

Od 1 października br. uczelnia wraca do (w zasadzie) normalnego funkcjonowania. Wszystkie zajęcia, których realizacja, zgodnie z opisem zawartym w sylabusie, przewidziana jest w salach dydaktycznych uczelni, będą realizowane stacjonarnie.


Nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (tzn. e-learningowo). W takim wypadku będą znajdowały zastosowanie zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość obowiązujące w kształcie sprzed pandemii, tzn. prowadzenie zajęć w ten sposób będzie możliwe:

  • za zgodą Dziekana Wydziału – jest podyktowane koniecznością kontroli limitu punktów ECTS dot. możliwości realizacji zajęć w tej postaci oraz limitu punktów ECTS na studiach stacjonarnych w ramach zajęć prowadzonych przy bezpośrednim udziale nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami,
  • pod warunkiem umieszczenia odpowiedniego zapisu w sylabusie,
  • pod warunkiem posiadania przez nauczyciela akademickiego bądź inną osobę prowadzącą zajęcia ze studentami certyfikatu wydanego przez Centrum e-Learningu AGH.

 

Zasady działalności AGH obowiązujące od 29 marca do 30 czerwca 2022 r. (Zarządzenie nr 24/2022 Rektora AGH z dnia 29 marca 2022 r.)