Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2021

Zgodnie z Pismem Prorektora ds. Kształcenia z 8 lutego 2021 r. zajęcia dydaktyczne na uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 będą planowane i realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.
Prorektor przypomina, że należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Zasady ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH z dnia 19 października oraz z Zarządzeniem Rektora AGH z dnia 19 listopada 2020 r. uczelnia realizuje wszystkie swoje zadania z ograniczeniami wynikającymi z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2.


Obowiązuje zasada, że na terenie uczelni mogą odbywać się jedynie te zajęcia dydaktyczne oraz inne wydarzenia związane z procesem kształcenia, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Zgodnie z Wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji zajęć

1. od poniedziałku 19 października br. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych), a także na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia mogą być prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym,  z wyłączeniem:

  • tych zajęć o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym – w szczególności dotyczyć to może ćwiczeń laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, które powinny być prowadzone  w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub  w sposób umożliwiający wykonywanie przez studentów czynności praktycznych,
  • wykonywania przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich;


2. zajęcia o charakterze praktycznym, o których mowa powyżej oraz wykonywanie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich mogą odbywać się w obiektach Uczelni wyłącznie w małych grupach, z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego, zgodnie z reżimem sanitarnym Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS);

3. w przypadku gdy z uwagi na organizację kształcenia oraz sytuację epidemiczną  w danej jednostce zajęcia o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym i które nie mogą być kontynuowane w obiektach Uczelni, można przesunąć w czasie mając na uwadze aktualną organizację roku akademickiego 2020/2021;

4. zajęcia z wychowania fizycznego mogą odbywać się wyłącznie na wolnym powietrzu.


Zgodnie z aktualizacją Wytycznych Prorektora ds. Kształcenia wydaną 19 października 2020 r. istnieje możliwość, by zajęcia dydaktyczne dla studentów ostatniego roku studiów, zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia, odbywały się w formie stacjonarnej, w budynkach Uczelni. Możliwość ta dotyczy wszystkich form zajęć, a nie tylko tych o charakterze praktycznym.

 

Realizacja zajęć zdalnych odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia w ramach:

  • Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) upel.agh.edu.pl,
  • pakietu Office365, w szczególności MS Teams,
  • narzędzi wykorzystywanych dotychczas na poszczególnych wydziałach.


Forma kształcenia w pierwszym semestrze może być różna na poszczególnych wydziałach:

 

Postanowienia szczegółowe

Zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego
Zasady funkcjonowania Studium Języków Obcych
Zasady działania Biblioteki Głównej

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z 19 listopada br. legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia działalności uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.