23.09.2021

Zasady działalności uczelni od 1 października


Grafika z powielonym tytułem wiadomości.

Zdjęcie przedstawiające pięcioosobową grupę studentów - dwie kobiety i trójkę mężczyzn. Osoby siedzą i w miłej atmosferze rozmawiają ze sobą.

Od 1 października br. AGH powraca do działalności w trybie stacjonarnym. Wszystkie wytyczne dotyczące funkcjonowania uczelni można znaleźć w nowym zarządzeniu Rektora.

Zasady ogólne

Uczelnia w swojej działalności stosuje ograniczenia wynikające z konieczności ochrony przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, w tym wprowadzone przepisami obowiązującego prawa.

Wszystkich członków wspólnoty uczelni obowiązuje zakaz pojawiania się na terenie AGH z objawami chorobowymi, bez względu na ich przyczyny.

Kształcenie studentów

Od 1 października 2021 r. wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, odbywają się stacjonarnie na terenie uczelni.

Legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 14 października 2021 r.

Doktoranci

W okresie obowiązywania niniejszego zarządzenia zadania z obszaru kształcenia doktorantów realizowane są na terenie uczelni. Zasady wykonywania przez doktorantów badań naukowych na terenie uczelni określają kierownicy jednostek prowadzących badania naukowe.

Legitymacje doktoranckie zachowują ważność do dnia 14 października 2021 r.

Funkcjonowanie uczelni

Wszelkie istotne informacje o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w każdym budynku winny zostać umieszczone w formie pisemnej na wszystkich drzwiach wejściowych do budynków uczelni.

W uczelni obowiązuje najwyższa staranność w zakresie ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich na rzecz relacji zdalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązuje prowadzenie ewidencji osób kontaktujących się z innymi osobami na terenie Uczelni.

Od 1 października w budynkach AGH przywraca się funkcjonowanie szatni.

Ochrona sanitarna

Wszyscy członkowie wspólnoty uczelni: pracownicy, studenci i doktoranci oraz interesanci i goście, w trakcie przebywania w budynkach AGH winni stosować środki osobistej ochrony sanitarnej i wymogi dystansu:

  • maseczki zakrywające nos i usta,
  • środki chemiczne do dezynfekcji osobistej oraz przedmiotów,
  • w budynkach AGH obowiązuje zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m.


Modyfikacja zasad używania maseczek ochronnych została określona w § 5 ust. 2, 3.

Praca administracji

W okresie objętym niniejszym zarządzeniem jednostki zobowiązane są do normalnego funkcjonowania i realizacji wszystkich zadań.

Dla zapewnienia realizacji zadań, jednostki winny funkcjonować w normalnych godzinach pracy tj. 7.30–15.30 w dni robocze.

System powiadamiania

Pracownicy, studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia uczelni:

  • o stwierdzonym zakażeniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2, decyzjach co do zakresu izolacji,
  • o objęciu kwarantanną z powodu skierowania na test zakażenia koronawirusem,
  • o objęciu kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną.


W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania informacje mogą być przekazywane telefonicznie pod numer 12 617 33 88, czynny całą dobę.

Wszelkie informacje dotyczące zdarzeń i działań epidemicznych należy przesyłać również na adres: zgloszenie@agh.edu.pl.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia AGH w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022