27.04.2020

Wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania


Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami w sprawie możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób zdalny oraz organizacji procesu dyplomowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, działając z upoważnienia JM Rektora AGH w załączeniu przekazuję szczegółowe wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Jednocześnie zastrzegam, że niniejsze wytyczne mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od rozwoju sytuacji oraz decyzji i rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po zakończeniu nadzwyczajnego stanu funkcjonowania Uczelni egzaminy dyplomowe należy organizować i przeprowadzać przy bezpośrednim udziale studenta oraz komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych wątpliwości zachęcam do kontaktu z Działem Organizacji Studiów w Centrum Organizacji Kształcenia. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Centrum Organizacji Kształcenia.

Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

Załącznik  oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym – DOC/PDF