27.04.2020

Szczególne zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów


Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH
Dyrektorzy SJO oraz SWFiS

Z uwagi na napływające pytania w sprawie płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, działając z upoważnienia JM Rektora AGH, pragnę przekazać kilka wskazówek, wytycznych i decyzji w tej sprawie.

Zgodnie z ostatnim zarządzeniem Rektora Nr 22/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do 15 maja do godz. 18:00 przedłużono termin płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych do dnia 31 maja 2020 r.

Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę kierunków na naszej Uczelni oraz związane z tym koszty prowadzenia kształcenia aktualnie nie rozważamy odgórnego obniżenia opłat za studia, ponieważ tam gdzie jest to możliwe zajęcia są prowadzone zdalnie. Natomiast te zajęcia, które nie są obecnie prowadzone z uwagi na uwarunkowania techniczne lub logistyczne (m.in. specjalna aparatura, odpowiednie wyposażenie, sprzęt bądź odczynniki), będą realizowane po zakończeniu nadzwyczajnego stanu funkcjonowania Uczelni, co mamy nadzieję nastąpi w ciągu kilku tygodniu.

Proponujemy więc następujące rozwiązanie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w naszej Uczelni przepisami istnieje możliwość zwolnienia z określonej opłaty w całości lub w części albo rozłożenie jej na raty na wniosek studenta.

Pragnę zwrócić uwagę, że okolicznościami uzasadniającymi zwolnienie studenta z opłaty lub jej rozłożenie na raty może być trudna sytuacja materialna lub poważne jej pogorszenie się, a także inne zdarzenia losowe. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie, w zależności od rocznika, określają stosowne regulacje znajdujące się:
1) w przypadku studentów podejmujących studia od roku akademickiego 2019/2020 – w Regulaminie pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ustalonym zarządzeniem Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r.),
2) w przypadku studentów podejmujących studia od roku akademickiego 2018/2019 i w latach wcześniejszych – w zasadach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych (ustalonych uchwałą nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 58/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, podjęto decyzję, że z uwagi na szczególną i wyjątkową sytuację związaną z okresem pandemii, w bieżącym semestrze wyłączone będą pewne ograniczenia i obostrzenia wynikające z ww. przepisów:
1) wnioski w sprawie zwolnień z opłat albo rozłożenia na raty będzie można składać w trakcie trwania bieżącego semestru, z tym że nie później niż do 20 maja br. tak, aby jego rozpatrzenie możliwe było jeszcze przed upływem ww. terminu na wniesienie opłaty;
2) wyjątkowo, z uwagi na zaistniałą sytuację, ww. wnioski, a także stosowne dokumenty potwierdzające sytuację studenta, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu zarejestrowanego w domenie Uczelni na wskazany przez Dziekana adres mailowy;
3) o rozstrzygnięciu należy poinformować studenta wysyłając e-mail na jego adres poczty elektronicznej, z pośrednictwem którego złożono wniosek;
4) wyłączone będzie ograniczenie polegające na możliwości zwolnienia z opłaty lub rozłożenia na raty nie więcej niż dwa razy w trakcie studiów w ramach danego poziomu, co oznacza możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty albo rozłożenie jej na raty, nawet jeśli student już wcześniej dwukrotnie z takiej możliwości skorzystał;
5) dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłaty także na pierwszym semestrze studiów;
6) dopuszcza się możliwość rozłożenia opłaty na więcej niż 5 rat.

Wszelkie rozstrzygnięcia w ww. sprawach podejmują, działający z upoważnienia Rektora AGH, Dziekani Wydziału albo Prodziekani, przy czym z uwagi na zaistniałą sytuację, rekomendujemy możliwie jak najbardziej prostudenckie podejście.

W razie jakichkolwiek pytań lub ewentualnych wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt:
- z Działem Organizacji Studiów – w przypadku studentów polskich;
- z Działem Studentów Zagranicznych – w przypadku studentów cudzoziemców.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Centrum Organizacji Kształcenia.

Prorektor ds. Kształcenia AGH
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny