25.10.2020

List Rektora w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz funkcjonowania AGH


Członkowie Wspólnoty Uczelni
Pracownicy, Doktoranci i Studenci

Szanowni Państwo!

Obserwujemy, że stan rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce osiąga apogeum, a Małopolska jest jednym z regionów, w którym notuje się największy przyrost zakażeń. Epidemiolodzy wskazują, że w dużych aglomeracjach miejskich każdy kontakt wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem zakażenia, a najbliższe dwa-trzy tygodnie będą krytyczne dla zatrzymania rozwoju epidemii.

Jednocześnie stwierdzona na naszej Uczelni liczba osób zainfekowanych oraz przebywających na różnych formach kwarantanny jest do tej chwili na stosunkowo niskim poziomie. Nie odnotowujemy także poważnych ognisk zakażeń wewnątrz AGH zarówno wśród pracowników, jak i studentów. Świadczy to na pewno o odpowiedzialnym zachowaniu naszej społeczności i skuteczności naszych rozwiązań organizacyjnych.

W tej sytuacji nie zmieniamy obowiązujących generalnych zasad działania Uczelni. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie hybrydowym realizowanym w trybie zdalnym, przy wyjątkowym dopuszczeniu w sposób stacjonarny zajęć o charakterze praktycznym oraz na ostatnich latach studiów dyplomowania, niezbędnych dla realizacji efektów kształcenia. Każda jednostka AGH organizuje swoje zajęcia elastycznie w zależności od swojej specyfiki. W podobnym trybie pracuje większość uczelni zarówno w Krakowie, jak i całej Polsce, w tym wszystkie uczelnie techniczne. Mamy z nimi stały kontakt.

Jednocześnie, w chwili gdy zmienią się zarządzenia nadrzędne: Rządu, Ministerstwa, GIS czy Sanepidu, natychmiast dostosujemy się do sytuacji.

Monitorując bieżącą sytuację, można stwierdzić, że AGH jest dobrze zabezpieczona pod względem sanitarnym, wprowadziliśmy system wymogów i zaleceń opierający się na powszechnie znanym skrócie DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczka. Wszyscy na Uczelni, w każdym obszarze jej funkcjonowania – od kierowników jednostek po poszczególnych pracowników – otrzymali narzędzia techniczne, materiałowe i organizacyjne do zapewnienia tych wymogów.

Jednak w rozwijającej się pandemii, z troską patrzę na dalsze zapewnienie bezpieczeństwa dla Naszej Uczelni, a w szczególności osobistego bezpieczeństwa członkom Jej Wspólnoty – Pracownikom, Doktorantom i Studentom.

Zwracam się więc do każdego Członka Wspólnoty Uczelni o niezwykłą staranność w wypełnianiu wymogów sanitarnych i stosowania się do zaleceń w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Kierowników jednostek organizacyjnych gorąco proszę o szczególną wnikliwość w identyfikacji zagrożeń przenoszenia zakażenia, przy realizowanych w ich jednostkach aktywnościach i działaniach. Proszę także o  natychmiastowe przekazywanie wszystkich związanych z pandemią informacji do naszego systemu monitorowania.

Zdrowie członków Wspólnoty Uczelni jest teraz najwyższą wartością.

Jestem przekonany, że dzięki sprawnemu i odpowiedzialnemu działaniu Nasza Uczelnia przetrwa ten trudny czas.

Z życzeniami zdrowia

prof. Jerzy Lis, Rektor AGH