08.04.2021

Komunikat Rektora AGH w sprawie zasad funkcjonowania uczelni obowiązujących do 18 kwietnia 2021 r.


Członkowie Wspólnoty Uczelni,
Pracownicy, Doktoranci i Studenci,

Utrzymuje się fala zachorowań na COVID-19 oraz związane z nią, wprowadzone przez rząd, ograniczenia w życiu publicznym. Ta sytuacja wymusza na społeczności naszej uczelni zachowanie stanu nadzwyczajnej ostrożności. Podejmujemy te kroki, aby uniknąć zakażenia i powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzialne postępowanie i proszę o bezwzględne stosowanie się do wymogów oraz zaleceń obowiązujących w naszej uczelni, a przede wszystkim:

  • zachowania zasady DDM – Dystans, Dezynfekcja, Maseczki,
  • zakazu pojawiania się na terenie AGH osób z objawami chorobowymi, bez względu na ich pochodzenie,
  • ograniczenia do niezbędnego minimum zajęć stacjonarnych, odbywających się na terenie uczelni,
  • istotnego zwiększenia w okresie 12–16 kwietnia br. stosunku pracy stacjonarnej na rzecz pracy zdalnej wszystkich pracowników, którzy taką formę pracy mogą świadczyć,
  • ograniczenia do absolutnego minimum kontaktów osobistych na rzecz zdalnego załatwiania spraw (poczta elektroniczna, telefony),
  • zawieszenia w AGH wizyt osób spoza uczelni.


Aby umożliwić realizację części powyższych zaleceń, 8 kwietnia br. wydałem Zarządzenie nr 17/2021 przedłużające do 18 kwietnia br. obowiązywanie czasowych zmian w Zarządzeniu Rektora nr 73/2020 r. Czasowe zmiany obejmują:

  • zezwolenie na wstęp do budynków AGH wyłącznie pracownikom, doktorantom i studentom oraz osobom świadczącym usługi na rzecz AGH lub prowadzącym na terenie AGH działalność gospodarczą,
  • zastąpienie wymogu pełnego funkcjonowania jednostek na rzecz zapewnienia dyżurów pozwalających na załatwianie spraw bieżących,
  • zawieszenie obowiązku prowadzenia przez pracowników ewidencji zadań wykonywanych zdalnie,
  • upoważnienie kierowników jednostek do określania zasad rozliczania świadczenia pracy przez pracowników.


Przypominam, że wydane zarządzenie nie zakazuje prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym. Dotyczy to przede wszystkim zajęć, których specyfika wyklucza ich przeprowadzenie w trybie zdalnym oraz zajęć, których przełożenie na późniejszy termin zagraża ich realizacji. Obowiązują w tym zakresie „Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia” opublikowane w październiku 2020 r. Dziekani wydziałów posiadają kompetencje do podejmowania decyzji o organizacji zajęć na terenie uczelni przy zachowaniu obowiązujących zabezpieczeń sanitarnych, których zakres nie uległ zmianie.

Proszę wszystkich o stosowanie zasad i zaleceń, a kierowników jednostek o ich wdrożenie.

Łączę pozdrowienia i życzenia zdrowia
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor AGH

Zarządzenie Rektora nr 17/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (plik pdf, 108 KB)