24.09.2020

Kluczowe wytyczne dot. organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021


Szanowni Państwo

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim, w nawiązaniu do moich wytycznych zawartych w piśmie z dnia 27 lipca br., pragnę przypomnieć najważniejsze wytyczne dotyczące organizacji procesu kształcenia i zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021:

 • wykłady w dużych grupach studenckich będą mogły odbywać się, co do zasady, zdalnie;
  istnieje możliwość organizacji tej formy zajęć w postaci hybrydowej, tzn. reprezentacja studentów, przy spełnieniu wymogów GIS, może uczestniczyć w zajęciach na sali wykładowej, pozostali zaś biorą udział w zajęciach zdalnie (tzw. streaming zapewniający transmisję wykładu w czasie rzeczywistym);
 • pozostałe zajęcia – będą mogły odbywać się w sposób:
  1) tradycyjny – przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) oraz procedur obowiązujących w Uczelni, pod rygorem braku możliwości udziału w zajęciach bądź odmowy dopuszczenia studenta do zajęć;
  2) zdalny – z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia w ramach:
  - Uczelnianej Platformy e-Learningowej (UPeL) upel.agh.edu.pl,
  - pakietu Office365, w szczególności MS Teams,
  - narzędzi wykorzystywanych dotychczas na poszczególnych Wydziałach;
  UWAGA: W przypadku chęci skorzystania z narzędzi innych niż wskazane powyżej, mając na uwadze bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w zajęciach, należy bezwzględnie zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 28 ust. 3 RODO. W tym celu należy uprzednio skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) AGH;
  3) mieszany – część zajęć bądź niektóre formy zajęć odbywają się w budynkach Uczelni, z zachowaniem wszystkich obowiązujących wymogów sanitarnych, a część zajęć bądź niektóre formy odbywają się zdalnie;
 • wszystkie powyższe zasady organizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych znajdują również zastosowanie w przypadku realizacji zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia.

Jednocześnie, mając na uwadze niepokojące sygnały ze strony studentów w zakresie realizacji zajęć zdalnych w bieżącym semestrze, pragnę kategorycznie podkreślić, że przesyłanie materiałów dydaktycznych bądź innych pomocy naukowych studentom (prezentacji multimedialnych, skanów, linków itp.) zdecydowanie nie jest i nie będzie uznawane za realizację zajęć w ramach tzw. bezpośredniego kontaktu. Zajęcia zdalne nie mogą być w całości realizowane wyłącznie w postaci asynchronicznej, bez zapewnienia jakichkolwiek godzin zajęć realizowanych synchronicznie.

Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami, stanowi jeden z obligatoryjnych elementów programu studiów zatwierdzanego przez Senat Uczelni.

Przypomnę również, że punkty ECTS odzwierciedlają nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się, zarówno w ramach zajęć organizowanych przez uczelnię, jak i w ramach indywidualnej jego pracy związanej z tymi zajęciami.

Warto również podkreślić, że liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów determinuje, czy studia są prowadzone w formie studiów stacjonarnych albo formie studiów niestacjonarnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania w programie studiów liczby punktów ECTS (dostępnym na stronie internetowej Konstytucji dla Nauki) tylko zajęcia realizowane metodą synchronicznego udziału osoby prowadzącej zajęcia studentów (tj. prowadzone w sposób zapewniający synchroniczną, bezpośrednią interakcję między studentem a nauczycielem w czasie rzeczywistym, umożliwiającą natychmiastowy przepływ informacji) mogą być zaliczane do zajęć w ramach tzw. bezpośredniego udziału.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, że obowiązkiem każdego nauczyciela akademickiego jest pełne wykonanie ustalonego dla niego rocznego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (tzw. pensum dydaktycznego), zobowiązuję prodziekanów odpowiedzialnych na poszczególnych wydziałach za proces kształcenia oraz kierowników katedr do weryfikacji sposobu organizacji i realizacji zajęć zdalnych w nadchodzącym semestrze.

Na zakończenie pragnę raz jeszcze podkreślić, że Władze naszej Uczelni dokładają wszelkich starań, aby realizacja procesu kształcenia w tym wyjątkowo trudnym i niepewnym okresie wywołanym epidemią, odbywała się w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich członków naszej wspólnoty, jak również w trosce o jakość kształcenia. Jeżeli sytuacja epidemiczna ulegnie pogorszeniu, to wówczas będą podejmowane stosowne działania w celu adaptacji organizacji roku akademickiego oraz zajęć dydaktycznych do aktualnej sytuacji.

Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny