06.12.2021

Zasady funkcjonowania AGH w okresie świąteczno-noworocznym (20 grudnia – 9 stycznia)


Decyzją Rektora AGH prof. Jerzego Lisa w okresie świąteczno-noworocznym, tj. od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., Akademia realizuje swoje zadania zdalnie, we wszystkich obszarach, w których taka forma jest możliwa.

We wspomnianym okresie zaleca się m.in. unikania spotkań, narad służbowych i zawodowych oraz uroczystości okolicznościowych.
Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, a także w ramach innych form kształcenia odbywają się zdalnie.

Zasady funkcjonowania określa szczegółowo Zarządzenie Rektora AGH nr 73/2021 z 6 grudnia 2021 r. (plik pdf).

List Prorektorów AGH do studentów

Przejście na zdalne funkcjonowanie w okresie świąteczno-noworocznym spowodowane jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo członków wspólnoty akademickiej – w tym okresie spotkania rodzinno-towarzyskie są częstsze, a grono ich uczestników liczniejsze.

Zarządzenie Rektora AGH nr 73/2021 z 6 grudnia 2021 r. wprowadza następujące zmiany w Zarządzeniu nr 56/2021 Rektora AGH z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności uczelni od 1 października 2021 r.:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku, uczelnia realizuje swoje zadania zdalnie, we wszystkich obszarach, w których taka forma jest możliwa, o ile zapisy niniejszego zarządzenia nie regulują inaczej.

2) §1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 nie obowiązują, a w ich miejsce wprowadza się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
3a. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku obowiązuje zalecenie unikania organizacji na terenie uczelni zajęć dydaktycznych, spotkań i narad służbowych i zawodowych, uroczystości okolicznościowych i innych imprez i spotkań.

3b. W sytuacjach nadzwyczajnych zgodę na organizację spotkań, o których mowa w ust. 3a wydaje kierownik jednostki organizacyjnej.

3) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wszystkie wydarzenia związane z procesem kształcenia na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, przypadające zgodnie z kalendarzem organizacji roku akademickiego 2021/2022 na okres od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku, odbywają się zdalnie.

4) §2 ust. 1a i 1b nie obowiązują.

5) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Upoważniam Prorektora ds. Kształcenia do określenia szczegółowych zasad, a także do podejmowania wszelkich decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w ramach studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w okresie określonym w ust. 1, a w szczególności zasad i form odrobienia zajęć praktycznych przypadających w tym okresie.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:
1. W okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku jednostki zobowiązane są do realizacji wszystkich zadań. W szczególności winny zostać zapewnione:
a) możliwość załatwiania spraw przez interesantów w budynkach uczelni, poprzez bezpośredni kontakt osobisty,
b) bieżące przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów służbowych,
c) podpisywanie dokumentów przez upoważnione osoby,
d) stacjonarna obsługa prowadzonych działań przez jednostki.

2. Dla zapewnienia realizacji zadań jednostki winny funkcjonować stacjonarnie w budynkach uczelni, minimum w godzinach 9.00–14.00 w dni robocze.

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego pracowników, w celu zmniejszenia liczby osób pracujących w jednym pomieszczeniu, kierownik jednostki może zorganizować:

a) pracę na II zmianie obejmującej godziny 14.30–19.30,
b) pracę w soboty z zapewnieniem innego dnia wolnego w tygodniu,
c) stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy zapewniającego wypełnienie przez pracownika tygodniowej normy czasu pracy.

4. Wprowadzam zasadę, że ogólny system pracy uczelni w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku nie może być podstawą do odmowy wykonywania przez pracowników zadań na terenie uczelni.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą wyznaczyć pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, na jego wniosek, pracę zdalną wykonywaną w miejscu zamieszkania, jeżeli zakres obowiązków powierzonych pracownikowi może być wykonywany zdalnie, a zachodzą następujące okoliczności:

a) pracownik podlega kwarantannie w okresie oczekiwania na wykonanie testu na obecność koronawirusa, tj. od uzyskania skierowania na test do uzyskania wyniku tego testu,
b) pracownik nie został objęty kwarantanną, ale musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które pozostaje w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem lub podlega kwarantannie z powodu kontaktu z zakażonym lub którego szkoła/klasa w całości przeszła na naukę zdalną,
c) występuje konieczność zmniejszenia liczebności osób pracujących w pomieszczeniach.

6. Decyzje kierowników jednostek dotyczące skierowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na pracę zdalną, wymagają ewidencjonowania.

7. Ustalenia ust. 2–5 nie dotyczą pracowników wyznaczonych do obsługi działań jednostki w formie stacjonarnej w budynkach uczelni, zabezpieczenia aparatury, infrastruktury technicznej, usług informatycznych, zatrudnionych przy pilnowaniu, utrzymaniu czystości oraz prowadzących akcję ratunkową. Okresy wykonywania zadań dla takich pracowników inne niż określone w ust. 2 lub 3, określają kierownicy, w miarę potrzeb lub występujących zdarzeń.