Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Jubileusz 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw

W 2014 roku Wydział Energetyki i Paliw AGH. świętuje 40-lecie swojego istnienia. W dniach 25-26 września br. odbyły się główne obchody jubileuszu.

Historia Wydziału Energetyki i Paliw

Tradycje Wydziału Energetyki i Paliw sięgają lat 50. ubiegłego stulecia i tkwią w naukach chemicznych i technicznych ściśle związanych z podstawowymi pionami AGH: górniczym i hutniczym. Podwaliny Wydziału stanowiły Zakład Chemii Górniczej (1946 - 1971) Wydziału Górniczego oraz Zakład Koksownictwa (1956 - 1973) Wydziału Metalurgicznego. W 1974 r. z tych dwóch jednostek został utworzony Instytut Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów, na prawach wydziału AGH. Nowa placówka powstała w związku z intensyfikacją w Polsce w latach 70. badań nad energochemicznym przetwórstwem węgla i potrzebą kształcenia specjalistów z tego zakresu.

 

28 maja 1991 r. Senat AGH podjął decyzję o zmianie statusu Instytutu, który przekształcił się w kolejny - dwunasty wydział AGH: Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów. Wydział ten kontynuował kształcenie specjalistów w zakresie energochemicznego przetwórstwa węgla na kierunku Technologia Chemiczna, a równocześnie podjął działania związane z unowocześnieniem i uatrakcyjnieniem swojej oferty dydaktycznej. Rosnące znaczenie techniczne i ekonomiczne przetwarzania surowców energetycznych w użyteczne paliwa oraz problemy energetyczne we współczesnym świecie zaowocowały utworzeniem nowej specjalności: paliwa i energia w ramach prowadzonego kierunku kształcenia.

 

19 kwietnia 1995 r. zmieniona została dotychczasowa nazwa jednostki na: Wydział Paliw i Energii. Równocześnie Wydział nawiązał ścisłą współpracę z Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - włącznie z zatrudnieniem pracowników z tych jednostek. Nastąpił znaczny wzrost zarówno kadry nauczającej, jak i uczących się, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętej energetyki.

 

Wydział włączał się aktywnie w inicjatywy podejmowane w Akademii Górniczo-Hutniczej, rozszerzające ofertę dydaktyczną dla studentów. W kwietniu 2003 r. był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoła Energetyki, delegując do Rady Programowej tej szkoły, liczącej 15 członków ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego, dwóch swoich przedstawicieli (prof. A. Guła oraz dr hab. inż. W. Suwała). W 2008 r. powiększył liczbę swoich przedstawicieli w Radzie do czterech (dodatkowo, dr hab. inż. A. Strugała oraz dr hab. inż. Jan Górski). Utworzenie dyscypliny naukowej energetyka w grudniu 2008 r. stanowiło istotny bodziec do intensyfikacji zmian strukturalnych w Akademii Górniczo-Hutniczej. W planie rozwoju uczelni, Rektor AGH wyraził wolę likwidacji Międzywydziałowej Szkoły Energetyki i przyłączenia jej do Wydziału Paliw i Energii w roku 2009. Było to wyrazem ugruntowania się pozycji wydziału w strukturach AGH i przekonania władz, że kadra wydziału podoła temu trudnemu zadaniu. W grudniu 2008 r. Senat AGH zatwierdził zmianę nazwy jednostki na Wydział Energetyki i Paliw. Nowa nazwa stanowiła pierwszy, formalny krok inicjujący dalszy rozwój wydziału, powiększenia jego kadry i zaplecza, tak aby mógł on prowadzić kształcenie na dwóch kierunkach: Energetyka i Technologia Chemiczna.

Stopka