Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Naukowcy z AGH laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki

Poznaliśmy laureatów nagród Ministra Edukacji i Nauki. W gronie wyróżnionych znaleźli się naukowcy z AGH, których nagrodzono za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wdrożeniowej oraz za całokształt dorobku. Nazwiska laureatów zostały ogłoszone 19 lutego 2022 r. podczas gali z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Nagroda za całokształt dorobku naukowego

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – trzykrotny Rektor AGH (1998–2005), Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, od wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości członek z ogólnopolskiego wyboru KBN i Rady Nauki. Zasiada w gremiach wielu akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Należy do międzynarodowych stowarzyszeń: IEEE, SPIE, ACM. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH, który z wyróżnieniem ukończył w roku 1971. Studiował także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem przez pewien czas pracował jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Od 1971 r. związany z Katedrą Automatyki AGH (kolejne stanowiska: kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974–1982, wicedyrektor Instytutu 1980–1988, kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980–1992, kierownik katedry od 1997).

Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni: od 30 lat nieprzerwanie wykłada na AGH (gdzie dwukrotnie powierzono mu wykład inauguracyjny), od 25 lat prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Akademii Ekonomicznej (obecnie UEK) gdzie także powierzono mu wykład inauguracyjny, przez ponad 10 lat wykładał na WSP (obecnie UP), przez 6 lat pracował na AWF, wielokrotnie prowadził różne zajęcia na krakowskiej Akademii Medycznej (obecnie CM UJ); prowadził także wykłady i prace magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim, przez dwa lata wykładał na Akademii Sztuk Pięknych (gdzie powierzono mu wykład inauguracyjny jako pierwszemu inżynierowi w dziejach tej artystycznej uczelni), wielokrotnie był także zapraszany z gościnnymi wykładami i seminariami do Politechniki Krakowskiej. Ostatnio został wybrany na członka The European Academy of Sciences and Arts. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa kilkunastu uczelni.

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski – w latach 1999–2004 studiował informatykę na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Następnie w latach 2004–2008 odbył studia doktoranckie na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Rochester w USA. W 2006 r. uzyskał tytuł Master of Science na University of Rochester, w 2008 r. doktoryzował się tam na podstawie pracy Manipulation of Elections: Algorithms and Infeasibility Results.

Od 2009 r. pracuje w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, gdzie w latach 2009–2015 był adiunktem. W 2013 r. na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Narzędzia algorytmiczne dla wyborów na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od 2015 r. jest profesorem nadzwyczajnym, a w 2021 r. otrzymał tytuł profesora. W roku akademickim 2015/2016 był profesorem wizytującym na Université Paris-Dauphine w Paryżu we Francji. Ponadto przebywał w Technische Universität Berlin (Niemcy) jako Mercator Fellow (2013–2014) i jako profesor wizytujący (2018–2020), a także w Rochester Institute of Technology, Rochester, USA (2005–2008).

W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji w dyscyplinie informatyka. Wypromował dwóch doktorów. Od 2017 r. współredaguje czasopismo „Journal of Artificial Intelligence Research”. W 2018 r. otrzymał nagrodę naukową Friedricha Wilhelma Bessela od Fundacji Alexandra von Humboldta. Jest laureatem Nagrody Naukowej tygodnika „Polityka” za rok 2013 w zakresie nauk technicznych.

Jego badania koncentrują się na następujących obszarach: komputerowy wybór społeczny, agregacja preferencji, złożoność wyborów, algorytmy i złożoność. Szczególnie interesują go pomysły, koncepcje i badania obejmujące i łączące wszystkie te obszary oraz teoria złożoności strukturalnej. W 2020 r. został laureatem prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych i pracuje nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych poprzez biznes po rozgrywki sportowe.

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

dr inż. Jacek Dajda – Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1999–2004), adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pracuje również w Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH na stanowisku kierownika Sekcji Projektowania Usług oraz w Centrum Technologii Bezpieczeństwa na stanowisku specjalisty ds. badań. Specjalizuje się w szeroko pojętej inżynierii oprogramowania, a w szczególności zagadnieniach analizy i wizualizacji danych oraz opracowywaniu modeli i technik umożliwiających efektywną integrację informacji pochodzących z heterogenicznych źródeł danych.

Od 2006 r. jest zaangażowany – jako wykonawca i kierownik zespołów – w realizację projektów badawczo-rozwojowych związanych z budową rozwiązań informatycznych, w większości finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wymiernym wynikiem realizowanych projektów jest ponad 140 podpisanych umów licencyjnych na zrealizowane narzędzia informatyczne i dziesiątki przeprowadzonych szkoleń, a potwierdzeniem ich skuteczności są otrzymane nagrody na branżowych targach EUROPOLTECH. Odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej” za swoją działalność wdrożeniową. Współzałożyciel Laboratorium Informatyki Śledczej w Instytucie Informatyki, którego celem jest realizacja i utrzymanie specjalistycznego oprogramowania analitycznego.

Obecnie jest kierownikiem projektu NCBR pt. Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych, w ramach którego realizowane są narzędzia informatyczne wspierające funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa publicznego. Celem projektu jest opracowanie ekosystemu rozwiązań złożonego zarówno z istniejących narzędzi uzupełnionych o nowe moduły i funkcje, jak i kompletnie nowych specjalizowanych rozwiązań opracowanych w ramach projektu. Mimo wciąż trwających prac, gestorowi – Komendzie Głównej Policji – przekazano już do użytkowania gotowe rozwiązania i przeprowadzono szereg szkoleń dla funkcjonariuszy z całej Polski. Obecnie trwa wdrażanie wypracowanych rozwiązań również w innych instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

***

W tym roku Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu łącznie 103 nagród w następujących kategoriach:

  • całokształt dorobku naukowego (22 nagrody indywidualne),
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (40 nagród indywidualnych i zespołowych),
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej (15 nagród indywidualnych i zespołowych),
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej (13 nagród indywidualnych i zespołowych),
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej (13 nagród).

Stopka