08.02.2021

Wytyczne w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021


Prof. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Kształcenia AGH

Szanowni Państwo
Dziekani i Prodziekani Wydziałów AGH
Dyrektor SJO i Dyrektor SWFiS
Prowadzący zajęcia
Studenci
Członkowie Wspólnoty AGH

Szanowni Państwo!

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju oraz brakiem nowych wytycznych ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki (nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne na Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 należy planować i realizować zgodnie z dotychczasowymi zasadami, wprowadzonymi w październiku ubiegłego roku.

Przypomnę zatem, że:

1. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych), a także na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia mogą odbywać się, co do zasady, w trybie zdalnym;

2. w salach oraz innych pomieszczeniach i obiektach dydaktycznych mogą być prowadzone:

  • zajęcia, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności dotyczyć to może ćwiczeń laboratoryjnych przy aparaturze, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, które powinny być prowadzone w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub w sposób umożliwiający nabycie przez studentów umiejętności praktycznych,
  • zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów, zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i na studiach drugiego stopnia; możliwość ta dotyczy wszystkich form zajęć, a nie tylko tych o charakterze praktycznym;


3. możliwe jest również wykonywanie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich;

4. zajęcia z wychowania fizycznego (WF) będą prowadzone zdalnie jako „aktywności fizyczne” w formie krótkich instruktaży treningowych przesyłanych za pośrednictwem platformy UPeL; jeśli przepisy krajowe na to pozwolą, studentom zostanie udostępniona możliwość udziału w zajęciach w obiektach Uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego w specjalnie wyznaczonych godzinach; wszelkie indywidualne sprawy dotyczące zaliczenia zajęć z WF rozstrzyga Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu lub działający z jego upoważnienia Zastępca ds. Dydaktycznych; w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości gorąco zachęcam do kontaktu ze Studium.

Wszystkie zajęcia realizowane przez studentów w sposób tradycyjny na terenie Uczelni mogą odbywać się z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w małych grupach, których liczebność należy dostosować do powierzchni sali lub pomieszczenia i wymaganego dystansu społecznego.

Jednocześnie, ze względu na dynamiczną i rozwojową sytuację epidemiczną w kraju należy wziąć pod uwagę możliwość zmiany zasad funkcjonowania uczelni polskich i organizacji zajęć w trakcie trwania semestru letniego.

prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prorektor ds. Kształcenia AGH