26.06.2012

Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa AGH prof. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu

29 czerwca 2012 r. w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Prof. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu.


Profesor Józef Dubiński urodził się 5 grudnia 1945 r. w Uściu Solnym k. Bochni. W 1963 r. podjął studia na Wydziale Geologiczno Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej, w specjalności geofizyka stosowana, które ukończył w 1969 r. Po ukończeniu studiów przez okres roku pracował w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toruniu, a następnie w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej AGH w Krakowie. Od 1971 r. do chwili obecnej jest pracownikiem Głównego Instytutu Górnictwa. Jego kariera zawodowa i naukowa jest ściśle związana z tą instytucją. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r., doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska w 1990 r., a tytuł profesora nauk technicznych w 1995 r. Ponadto, w 1997 r. ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w zakresie programu Master of Business Administration (MBA). Profesor Józef Dubiński odbył kilka staży zagranicznych, m. in. w Instytucie Geofizyki Ruhr-Uniwersytetu w Bochum (RFN) w 1985 r., w USA - w zakresie problematyki pozyskiwania i utylizacji metanu z pokładów węgla, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska (EPA) w 1992 r. Z dniem 1 listopada 1991 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Naczelnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa ds. Naukowo-Badawczych i przez okres kolejnych 10 lat odpowiadał za realizację polityki naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.Profesor Józef Dubiński objął w 2001 r. stanowisko Naczelnego Dyrektora GIG. Kierowany przez niego Instytut jest dużą placówką naukowo-badawczą zatrudniającą aktualnie blisko 600 pracowników, która posiada najwyższą kategorię naukową oraz pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni w zakresie nauk technicznych w dwóch dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska. Dorobek publikacyjny prof. J. Dubińskiego obejmuje aktualnie znacznie ponad 300 pozycji, na który składają się głównie książki, artykuły naukowe i monografie. Część z nich była publikowana w wiodących czasopismach specjalistycznych w kraju i zagranicą. Profesor J. Dubiński legitymuje się także znaczącym dorobkiem w zakresie patentowania, jako współautor 15 uzyskanych patentów. Był promotorem 8 doktoratów, recenzował 22 prace doktorskie, blisko 50 rozpraw habilitacyjnych oraz ponad 40 wniosków o nadanie tytułu profesora.
40-letnia praca zawodowa prof. J. Dubińskiego w Głównym Instytucie Górnictwa bardzo ściśle łączy się z geofizyką, gór¬nictwem oraz nauką górniczą. Podstawowy nurt jego działalności naukowo-badawczej i jego wkładu do światowej nauki górniczej związany jest przede wszystkim z geofizyką górniczą i geomechaniką. Ponadto, szczególnie w ostatnich latach, zajmuje się także problematyką gospodarki zasobami, przede wszystkim w odniesieniu do złóż węgla kamiennego i brunatnego, a także rozwojem czystych technologii wykorzystania tych nośników energii.
Doświadczenie naukowe i zawodowe prof. J. Dubińskiego skutkowało powierzaniem mu wielu odpowiedzialnych funkcji i stanowisk w macierzystym Instytucie oraz funkcji z wyboru środowiska naukowego i przemysłowego do różnych gremiów związanych z geofizyką, górnictwem i nauką górniczą. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, członkiem zagranicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, Wiceprzewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, redaktorem i członkiem rad redakcyjnych licznych czasopism specjalistycznych oraz rad naukowych instytucji naukowych. Był również zapraszany do wygłoszenia licznych wykładów za granicą, m. in. w Chinach na Uniwersytecie Górniczym w Xuzhou oraz w Chińskim Instytucie Badawczym Węgla w Pekinie, w Chile (La Serena), Czechach (Ostrava), USA (Denver, Pittsburgh, Washington), RPA (Welkom) i Wietnamie (SaPa; Ha Long) oraz występował jako generalny sprawozdawca na IX Międzynarodowym Kongresie Mechaniki Skał w Paryżu w 1999 r. i keynote speaker na XX i XXII Światowych Kongresach Górniczych w Teheranie (2005) i Istambule (2011).Za aktywną działalność zawodową na wielu polach prof. J. Dubiński uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym w 2010 r. tytuł Doktora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku na Ukrainie, a także szereg ważnych odznaczeń państwowych i resortowych.