10.11.2020

Szkolenia dla pracowników AGH – rekrutacja uzupełniająca


Informujemy, że do 10 listopada 2020 r. trwa rekrutacja uzupełniająca pracowników AGH na szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i prawa, w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie” – POWER 3.5.

Formularz rejestracyjny

Szkolenia dedykowane są dla kadry administracyjnej i zarządczej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych AGH pełniących funkcje zarządcze lub przygotowujących się do ich pełnienia w przyszłości.

Szkolenia zaplanowano dla trzech grup docelowych Projektu:

1) Grupa I – osoby wchodzące w skład Kolegium Dziekańskiego (tj. poszerzonego Kolegium Rektorskiego), Prodziekani Wydziałów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości), Kierownicy Katedr (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości) i Kierownicy Projektów (obecni oraz przygotowujący się do pełnienia tej funkcji w najbliższej przyszłości);
2) Grupa II – Dyrektorzy Administracyjni Wydziałów, osoby pełniące funkcję Kierownika Administracji Jednostek Pozawydziałowych, osoby pełniące funkcje kierownicze w administracji centralnej (w tym: kierownik działu, kierownik sekcji, zastępca kierownika działu);
3) Grupa III – Pracownicy administracyjni.

Udział w szkoleniu oznacza, że w w/w okresie uczestnik weźmie udział w cyklu 15 szkoleń z niżej wymienionych tematów:
1) stosowanie w AGH ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w uczelniach publicznych;
2) współpraca z kontrahentami AGH - zobowiązania - kodeks cywilny;
3) reforma szkolnictwa wyższego w ramach ustawy 2.0 - nowe wyzwania dla uczelni publicznej;
4) podstawy gospodarki finansowej uczelni publicznej;
5) decyzje administracyjne w działalności AGH - kodeks postępowania administracyjnego;
6) planowanie i realizacja zamówień finansowanych ze środków publicznych w AGH;
7) stosowanie instrukcji kancelaryjnej w AGH i archiwizacja dokumentów;
8) zasad ewidencji księgowej w AGH;
9) podniesienie kompetencji przez pracowników AGH w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów finansowanych w ramach programów krajowych, unijnych i strukturalnych;
10) bezpieczeństwo informacji w AGH;
11) identyfikacja i reakcja na potencjalne działania korupcyjne w AGH;
12) ochrona, korzystanie oraz komercjalizacja własności intelektualnej w AGH;
13) zatrudnianie pracowników w AGH - kodeks pracy, kodeks cywilny i inne;
14) najważniejsze akty prawa wewnętrznego;
15) systemy informatyczne wspierające zarządzanie w AGH.

Szkolenia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy, w wymiarze 1-3 dni w miesiącu. Ze względu na utrzymujący się stan zagrożenia epidemią COVID-19 szkolenia będą odbywać się online (zajęcia prowadzone przez platformę edukacyjną), po ustaniu obostrzeń planowana jest kontynuacja zajęć w formie stacjonarnej.
 
Uczestnik przystępujący do szkolenia online zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego sprawny udział w szkoleniu.

Pracownicy zainteresowani udziałem w szkoleniach proszeni są o dostarczenie do Biura Projektu wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Pracowników AGH w szkoleniach organizowanych przez Pion Kanclerza w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”. Formularze rekrutacji należy składać do skrytki pocztowej Działu Organizacyjnego w bud. C-1.

Biuro Projektu stanowią pracownicy Działu Organizacyjnego w Pionie Kanclerza:
1. Agnieszka Gajek – Koordynator Projektu
2. Monika Jodłowska – Członek Biura Projektu (grupy docelowe Projektu: I i II)
3. Bożena Miś – Członek Biura Projektu (grupa docelowa Projektu: III)
Siedziba Biura Projektu: bud. Z-2, ul. Czarnowiejska 50B, lok. 3, I piętro.

Informacje dotyczące szkoleń realizowanych przez Pion Kanclerza w ramach projektu „Zintegrowany  Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”, w tym harmonogramy szkoleń, publikowane będą na stronie www.do.agh.edu.pl/power-35/