15.01.2021

Nowo powołani Rzecznicy Dyscyplinarni dla Nauczycieli Akademickich AGH


Rektor AGH prof. Jerzy Lis powołał nowych Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli Akademickich AGH. Ich kadencja, która rozpoczęła się 1 stycznia 2021 r., potrwa cztery lata.

Nowo powołanymi Rzecznikami Dyscyplinarnymi dla Nauczycieli Akademickich AGH zostali:

  • prof. dr hab. inż. Dariusz Kata, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (e-mail: kata@agh.edu.pl),
  • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (e-mail: jgajda@agh.edu.pl),
  • prof. dr hab. inż. Janusz Majta, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (e-mail: majta@metal.agh.edu.pl).


Rzecznicy dyscyplinarni rozpoczynają prowadzenie sprawy:

1) na polecenie Rektora,
2) z urzędu, na podstawie zawiadomienia o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dyscyplinarnego lub informacji uzyskanej w inny sposób.

Rzecznicy dyscyplinarni są związani poleceniami Rektora w zakresie rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Polecenia nie mogą dotyczyć czynności podejmowanych przez rzecznika w ramach prowadzonych spraw.

Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Przepisy obowiązujące

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) – Dział VII Odpowiedzialność dyscyplinarna
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. poz. 1843)
  • Do postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z2018r. poz.1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694), z wyłączeniem art. 82.