28.07.2021

Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej


Rektor AGH ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej.

I. Wymagania wobec kandydata przystępującego do konkursu

Do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1. Wymagane kwalifikacje:

1) ukończone studia magisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa albo nauk zgodnych lub pokrewnych z dyscyplinami występującymi w AGH,
2) co najmniej 5-letni udokumentowany staż w bibliotece naukowej na stanowisku związanym z działalnością podstawową, w tym dwa lata na stanowisku kierowniczym lub posiadanie stopnia doktora habilitowanego i co najmniej dwa lata doświadczenia w kierowaniu zespołem naukowym w obszarze nauk zgodnych lub pokrewnych z dyscyplinami występującymi w AGH,
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej, w szczególności bibliotek, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach.
Stopień spełnienia poszczególnych wymagań merytorycznych będzie podlegał ocenie komisji konkursowej. Niespełnienie któregoś z wymogów merytorycznych nie dyskwalifikuje kandydata w ubieganiu się o stanowisko, może jednak mieć wpływ na ocenę kandydata.

2. Znajomość języka obcego – wymagane oświadczenie o poziomie znajomości.

3. Wskazane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

II.  Główne zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem

1) określanie strategii i kierunków rozwoju BG AGH, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac,
2) opracowywanie planu rzeczowo-finansowego BG AGH i nadzór nad jego realizacją,
3) kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej BG AGH,
4) określanie polityki kadrowej, w tym sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym,
5) reprezentowanie BG AGH w kontaktach z władzami AGH, administracją centralną oraz władzami innych jednostek organizacyjnych AGH, a także partnerami zewnętrznymi,
6) składanie Rektorowi AGH corocznego sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego AGH,
7) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem,
8) ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan ochrony przeciwpożarowej w BG AGH.

III. Wymagane dokumenty

1. Wniosek do konkursu (list motywacyjny) zawierający uzasadnienie kandydowania
na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej AGH oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe.
2. Autorska, pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania biblioteki głównej szkoły wyższej (max. 5 stron),
3. Życiorys (CV) z charakterystyką dorobku zawodowego,
4. Dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty konkursowe, zaadresowane do Prorektora ds. Nauki, prof.  Marka Gorgonia, należy składać w zaklejonych kopertach (z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora BG. NIE OTWIERAĆ”) na portierni pawilonu C-1, na parterze, do skrytki „Biuro Rektora”, lub wysłać na adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń, Prorektor ds. Nauki       
al. A. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora BG. NIE OTWIERAĆ”.

Termin składania do 10 września 2021 do godz. 15:00 (decyduje data wpłynięcia dokumentów, a nie data wysłania przesyłki).

V. Postępowanie konkursowe

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
- I etap – etap formalny bez udziału kandydatów polegający na sprawdzeniu przez komisje konkursową kompletności złożonej dokumentacji oraz spełnienia wymagań formalnych ujętych w ogłoszeniu zakończony wskazaniem kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do kolejnego etapu,
- II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przejdą etap formalny.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaproszony kandydat przedstawi 15-20 min. prezentację proponowanej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania Biblioteki Głównej AGH.
2. Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
3. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 stycznia 2022 r. w wymiarze pełnego etatu.
4. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
5. Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje,  prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).