15.09.2021

AGH i ArcelorMittal pracują nad zagospodarowaniem odpadów na terenie Huty


Zdjęcie zrobione w Sali konferencyjnej, przed stołem prezydialnym. Przedstawia czterech mężczyzn stojących obok siebie w półkolu. Mężczyźni są ubrani w garnitury, usta i nos mają zakryte maseczkami. Dwaj mężczyźni stojący pośrodku podają sobie prawe dłonie w geście gratulacji. Za mężczyznami, powyżej stołu znajduje się ekran, a na nim wyświetlona jest prezentacja.

Na zdjęciu od lewej: prof. Mirosław Karbowniczek, Sanjay Samaddar, Rektor AGH prof. Jerzy Lis, Tomasz Ślęzak

AGH oraz ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki.

W ramach zawartego porozumienia AGH oraz ArcelorMittal Poland będą współpracować przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby własne ArcelorMittal. Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie, w sposób ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Ponadto współpraca zakłada wdrożenie i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej. Istotne jest również opracowanie metody zamknięcia składowiska w sposób możliwie neutralny dla otoczenia przyrodniczego.

Współpraca będzie polegała m. in. na wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Zespół z AGH, reprezentowany przez prof. Mirosława Karbowniczka z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla:

– AGH w Krakowie od początku swojej działalności jest silnie powiązana z przemysłem. Największą naszą dumą i sukcesem są rozwiązania, które dostarczamy gospodarce i firmom. Te z obszaru inżynierii środowiska, które pomagają zneutralizować różnorodne wyzwania są szczególnie istotne. W interesie nas wszystkich i kolejnych pokoleń jest troska o lokalne zasoby naturalne. Jestem przekonany, że rozwiązanie dotyczące zagospodarowania zdeponowanych składowisk na terenie Huty będzie służyło poprawie jakości tych terenów, a dodatkowo ich rekultywacja podniesie jakość życia także lokalnej społeczności. Cieszę się, że porozumienie wyznacza  kolejny obszar współpracy AGH z naszym ważnym partnerem jakim jest ArcelorMittal Poland.

Profesor Mirosław Karbowniczek wyjaśnia:

W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów po-hutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego. Wstępne wyniki badań laboratoryjnych wskazują na efektywną możliwość zastosowania wodoru jako reduktora w procesie przetwórczym tych odpadów. W pierwszym etapie planowane jest przeprowadzenie szczegółowych badań laboratoryjnych zachodzących zjawisk metalurgicznych celem zaprojektowania wytycznych technologicznych. W drugim etapie zaplanowano zbudowanie linii pilotażowej do zweryfikowania przyjętych założeń technicznych i technologicznych. Wyniki weryfikacji pilotażowej posłużą do zaprojektowania i zbudowania przemysłowej linii przetwarzania materiałów odpadowych. Cel projektu ma charakter środowiskowy, czyli recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, a także naukowy, czyli opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru.

– Porozumienie podpisane z AGH to zdecydowanie krok w dobrym kierunku. Wiele mówi się o gospodarce obiegu zamkniętego, a planowane przez nas działania to ta gospodarka w praktyce – zmierzają one do zagospodarowania odpadów, które mogą z powodzeniem zostać poddane recyklingowi i wykorzystane w procesach hutniczych bądź przez inne sektory gospodarki, np. przemysł budowlany czy cementowy – mówi Sanjay Samaddar, prezes zarządu i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland. – Nasz plan zakłada stopniowe usuwanie tych odpadów i czyszczenie terenu, tak aby w perspektywie 5-10 lat całkowicie odmienić ten obszar i nadać mu nową funkcjonalność zgodną z urbanistyczną wizją miasta. Współpraca z AGH nie tylko wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, ale i zakłada zastosowanie całkowicie nowych technologii, opartych na wykorzystaniu wodoru. Produkcja „zielonej”, czyli odwęglonej stali, jest dla całej grupy ArcelorMittal najważniejszym obecnie celem strategicznym – dodaje.

– W kontekście tej współpracy należy pamiętać, że odpady żelazonośne były deponowane na tych składowiskach w trakcie kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej, jeszcze przed prywatyzacją krakowskiej huty. Jako ArcelorMittal Poland staraliśmy się je ewakuować na bieżąco, choć należy zaznaczyć, że nie jest to sprawa łatwa z uwagi na stosunkowo mały zakres ich zastosowań. Ważne jest również, że w związku z zamknięciem wielkiego pieca w naszym krakowskim oddziale nie trafiają tam już nowe odpady – zaznacza Tomasz Ślęzak, członek zarządu, dyrektor Energii i Ochrony Środowiska ArcelorMittal Poland, i dodaje – Zaangażowanie w opracowanie sposobu zagospodarowania tych odpadów AGH – uczelni z ogromnym potencjałem naukowo-badawczym – to realna szansa na stworzenie przełomowych rozwiązań w tym zakresie.