Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Stypendia z programu START dla dwóch młodych naukowców z AGH

Dłoń w rękawiczce gumowej nad którą unosi się model budowy cząsteczki zbudowanej z kulek połączonych pręcikami.

Stypendia z programu START dla dwóch młodych naukowców z AGH

Dr Oleksandr Cherniushok z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz mgr inż. Maciej Moździerz z Wydziału Energetyki i Paliw zostali stypendystami prestiżowego programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Młodzi naukowcy specjalizują się w dziedzinie inżynierii materiałowej.

Dr Oleksandr Cherniushok uzyskał stopień magistra w 2018 r. na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz – dzięki programowi podwójnego dyplomu – na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH pod opieką prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego. W ramach konkursu został zatrudniony w projekcie badawczym TEAM-TECH i rozpoczął badania nad opracowaniem nowych materiałów termoelektrycznych. Udział w tym projekcie pozwolił mu odbyć staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciała Stałego w Dreźnie.

W ramach rozprawy doktorskiej wykonał systematyczne badania dotyczące relacji między właściwościami strukturalnymi a transportem cieplnym w nowym typie materiałów termoelektrycznych. Wyniki prowadzonych badań pomogły mu zaprojektować i opatentować nowy materiał termoelektryczny, który charakteryzuję się wysoką wydajnością konwersji ciepła w energię elektryczną (na poziomie 13%) oraz zawiera wyłącznie przyjazne dla środowiska i tanie pierwiastki. Brał aktywny udział w realizacji projektu TECHMATSTRATEG, który polegał na opracowaniu nowego typu modułów termoelektrycznych. Wyniki badań przyniosły dwa patenty oraz 17 wspólnych publikacjach. W latach 2021–2023 otrzymywał stypendium finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu STER dla najlepszych zagranicznych doktorantów Szkoły Doktorskiej AGH.

W 2023 r. otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Obecnie zajmuje się realizacją własnego projektu badawczego w ramach konkursu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Mgr inż. Maciej Moździerz studiował na kierunku Inżynieria Materiałowa (I i II stopień) na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Został stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia ukończył z wyróżnieniem w roku 2020. Jego praca magisterska pt. Synthesis and properties of high-entropy oxides from Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Ni-O and Co-Cr-Fe-Mg-Mn-Zn-O systems została wyróżniona nagrodą InnoDiament AGH oraz zajęła trzecie miejsce w konkursie Diamenty AGH.

W 2020 r. rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH. Na Wydziale Energetyki i Paliw pod opieką promotora prof. dr. hab. inż. Konrada Świerczka oraz promotora pomocniczego dr. inż. Juliusza Dąbrowy realizuje badania w dyscyplinie inżynieria materiałowa (w ramach projektu PRELUDIUM Bis NCN o nazwie High-entropy oxides as candidate anode materials for Li-ion cells). Odbył 6-miesięczny staż w University of California (Berkeley, USA), gdzie pracował m.in. nad nową generacją materiałów katodowych dla ogniw Li-ion, które pozwalają na odejście od problematycznych dla środowiska baterii zawierających kobalt i nikiel. Zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in. stypendium dla najlepszych doktorantów IDUB AGH, stypendium Fundacji Maspex oraz stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W kwietniu br. ukończył kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH. Jego rozprawa doktorska jest obecnie na etapie recenzji, a przeprowadzone badania doprowadziły do opracowania wytycznych projektowania nowej grupy materiałów anodowych dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energii.

***

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców i naukowczyń reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Stypendyści i stypendystki programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy i badaczek została wybrana z grona 641 kandydatów i kandydatek. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 32 konkursie w programie START to 3 056 000 zł. Prestiżowe stypendia otrzyma w sumie 100 wybitnych młodych naukowców i naukowczyń.

Stopka