Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Nagroda główna konkursu Student-Wynalazca za cykl rozwiązań wspomagających diagnostykę pracy serca

Nagroda główna konkursu Student-Wynalazca za cykl rozwiązań wspomagających diagnostykę pracy serca

Wojciech Reklewski, słuchacz Szkoły Doktorskiej AGH, zdobył jedną z pięciu równorzędnych nagród głównych w XII edycji ogólnopolskiego konkursu Student-Wynalazca. Doceniono cztery jego wynalazki związane z opracowaniem sposobu i urządzenia do detekcji zespołu QRS (określenie fragmentu zapisu elektrokardiograficznego) w sygnale elektrokardiogramu (EKG).

Nagroda główna

Nagrodzone osiągnięcie obejmuje cykl wynalazków, objętych zgłoszeniami patentowymi do krajowego i Europejskiego Urzędu Patentowego. Współtwórcami rozwiązań są naukowcy z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, dr hab. inż. Marek Miśkowicz, prof. AGH oraz mgr inż. Katarzyna Heryan.

Wynalazki dotyczą metody oraz urządzenia do automatycznej detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu (EKG), który charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością detekcji załamków R w elektrokardiograficznym zapisie pracy serca (ok. 99,5%) oraz efektywnością energetyczną, pozwalającą na zastosowanie w przenośnych urządzeniach powszechnego użytku zasilanych bateriami.

Choroby serca i układu krążenia są jedną z głównych przyczyn umieralności w Europie i na świecie. Wynalazki dotyczące sposobu i urządzenia do automatycznej detekcji zespołu QRS w sygnale EKG oferują możliwość rejestracji i diagnostyki pracy serca w trakcie codziennej aktywności użytkownika, w tym – przy uprawianiu sportu, jak również w celu świadczenia zdalnej opieki zdrowotnej. Obserwacja zmienności rytmu serca pozwala na wstępną ocenę sprawności układu krążenia, co umożliwia proste i wczesne sygnalizowanie nieprawidłowości jego pracy na zasadzie badań przesiewowych.

Wyróżnienie

W XII edycji konkursu Student-Wynalazca, poza nagrodami głównymi, przyznano również pięć wyróżnień. Jedno z nich przypadło wynalazkowi „Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych” opracowanemu przez zespół w składzie: dr inż. Anna Plewa, dr inż. Andrzej Kulka, prof. dr hab. inż. Janina Molenda z Wydziału Energetyki i Paliw.

Widoczna w ostatnich latach transformacja rynku energii w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, będącej obecnie wiodącym kierunkiem rozwoju energetycznego na świecie, generuje popyt na systemy magazynowania energii. W kierunek ten wpisują się ogniwa nowej generacji typu Na-ion. Biorąc pod uwagę, że materiał katodowy jest kluczowym elementem ogniwa, opracowano sposób otrzymywania materiału na katody NamMn(SO4)3, przy szczególnym uwzględnieniu M= Fe, Mn. Metoda jest prosta w wykonaniu, szybka, a surowce do syntezy są łatwo dostępne, także w Polsce, dzięki czemu coraz bardziej realne wydaje się stworzenie ogniw w całości opartych na polskiej technologii. Otrzymany tą metodą materiał wykazuje najwyższe napięcie pracy 3,7 V i jedną z najwyższych gęstości energii 400 Wh kg-1 wśród sodowych materiałów katodowych bazujących na żelazie. Stosując otrzymany materiał, twórcy patentu przedstawili propozycję komercyjnego ogniwa 2032 Na-ion TiO2|Na+|Na2-xFeM(SO4)3, które osiąga pojemność 60 mAh g-1 i napięcie pracy 3,2 V.

O konkursie

Ogólnopolski konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs istotnie wpływa na kształtowanie postaw twórczych studentów, poprzez ich aktywizację do działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej, czy też na rzecz swoich pracodawców oraz zwiększenie zainteresowania i umiejętności legalnego korzystania z cudzej twórczości.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska, odbywa się pod patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

W XII edycji konkursu zgłoszono 103 rozwiązania opracowane przez 141 twórców reprezentujących 19 uczelni. Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska.

Rozwiązania pięciu laureatów nagród głównych zostały uhonorowane nagrodą specjalną Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Główną nagrodą w konkursie jest udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Wyjazd i stoisko sponsoruje Politechnika Świętokrzyska.

Stopka