Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Absolwent AGH autorem najlepszej pracy magisterskiej poświęconej społeczeństwu obywatelskiemu

Kolorowy kolaż złożony z angielskich słów/pojęć związanych z obywatelem i społeczeństwem.

Absolwent AGH autorem najlepszej pracy magisterskiej poświęconej społeczeństwu obywatelskiemu

Absolwent Wydziału Humanistycznego i doktorant w Szkole Doktorskiej AGH Sebastian Medoń jest autorem pracy magisterskiej, która zajęła pierwsze miejsce (w swojej kategorii) w konkursie na najlepsze prace poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu, organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW–CRSO).

Zwycięska praca z dziedziny socjologii została przygotowana na Wydziale Humanistycznym, pod kierunkiem dr. hab. Jacka Gądeckiego, prof. AGH. Jej tytuł brzmi Kontrowersje wokół zjawiska smogu. Rola aktywistów (oraz ich sprzymierzeńców) w konstytuowaniu wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Temat pracy dotyczy procesu konstytuowania się wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym (KOM). To wśród jego mieszkańców zainicjowane zostały jedne z pierwszych ruchów społecznych w Polsce, które skupiały się na problematyce smogu. Dały one następnie początek ogólnokrajowemu Polskiemu Alarmowi Smogowemu. Sebastian Medoń zwrócił szczególną uwagę na rolę, jaką odegrały ruchy społeczne (zwane „alarmami smogowymi”), jednak uwzględnił także aktywność innych „aktorów” – zarówno ludzkich, jak i tych zwanych pozaludzkimi. Do drugiej grupy zaliczył – w duchu teorii aktora-sieci (ANT) – między innymi poszczególne elementy składające się na kontekst techniczny badanego procesu. To na przykład stacje i urządzenia pomiarowe, które mierzą jakość powietrza, a także infrastruktura informacyjna, do której zaliczyć można choćby media społecznościowe, aplikacje mobilne oraz elektroniczne tablice ostrzegające mieszkańców przed zagrożeniem dla ich zdrowia.

Badania teoretyczne opierały się głównie na ujęciach, które wpisują się w tradycję społecznych studiów nad nauką i techniką (STS). Spośród nich miejsce szczególne zajęła teoria aktora-sieci stanowiąca główną orientację teoretyczno-metodologiczną pracy. Ważną rolę odegrały także teorie dotyczące współczesnych ruchów społecznych, opierających swoją działalność między innymi na wykorzystywaniu mediów społecznościowych.

Badania własne, prowadzone głównie w 2019 r., autor oparł na wywiadach z aktywistami działającymi w ramach KOM, a także analizie desk research obejmującej publicznie dostępne informacje. Nawiązując do jednej z najbardziej znanych prac Michela Callona (współtwórcy ANT), starał się prześledzić działania najważniejszych aktorów – od problematyzacji omawianej kwestii (tj. społecznego oburzenia kwestią złej jakości powietrza), poprzez aktywizację najważniejszych aktorów, aż po ich sukces w postaci względnego ustabilizowania sytuacji. Sukcesem było wówczas między innymi przyjęcie małopolskiej uchwały antysmogowej, której przepisy obejmują również Krakowski Obszar Metropolitalny.

Na końcu pracy znalazła się dodatkowa część zatytułowana Maszyny społeczne w służbie ochrony środowiska. Stanowi ona próbę sformułowania praktycznych wniosków, które mogą okazać się przydatne w przypadku organizowania inicjatyw społecznych, zajmujących się problematyką ekologiczną, klimatyczną czy środowiskową.

Na podjęcie takiego tematu wpływ miało osobiste zainteresowanie problemem jakości powietrza, który dotyka także i mnie jako mieszkańca Polski. Smogiem zainteresowałem się ponadto zawodowo, pracując jako dziennikarz portalu SmogLab. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej AGH. Przygotowuję rozprawę dotyczącą społecznych i kulturowych aspektów prosumenckiej energetyki słonecznej – mówi Sebastian Medoń.

Warto wspomnieć, że praca została ponadto wyróżniona w konkursie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie socjologii za 2019 rok.

***

Celem konkursu NIW–CRSO na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu jest wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i są poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Konkurs skierowany był do absolwentów szkół wyższych i autorów rozpraw doktorskich. Do konkursu mogły zostać zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/rozprawy był język polski.

Na konkurs wpłynęło 17 prac magisterskich i 11 rozpraw doktorskich. Przyznająca nagrody kapituła brała pod uwagę merytoryczną jakość prac, ich nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

Stopka