Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wartości składników G, J dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „starej” matury (ocenianej w skali 2-6 lub 2-5)

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 1 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki (maksymalna liczba punktów wynosi 200).

 

J - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (maksymalna liczba punktów wynosi 200).

 

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości uzyskany według zasad „starej” matury.

Ocena

liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

celujący

-

200

bardzo dobry

200

160

dobry

133

120

dostateczny

67

80

dopuszczający

-

40

 

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 28/2011 Rektora AGH z dnia 3 października 2011 roku zmienionego Zarządzeniem nr 25/2012 Rektora AGH z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

 

Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 2.

 

Tabela 2. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego według zasad "starej" matury).

Lp.

poziom certyfikatu

liczba punktów

1.    

A1

0

2.    

A2 (ocena n%)

n

3.    

A2.1 (dst)

40

4.    

A2.2 (db)

70

5.    

A2.3 (bdb)

100

6.    

A2 (jednolity, bez oceny)

100

7.    

B1 (ocena n%)

100 + n

8.    

B1.1 (dst)

120

9.    

B1.2 (db)

160

10. 

B1.3 (bdb)

200

11. 

B2 i wyższy

200

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza