Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Krok po kroku na studia pierwszego stopnia

Krok 1

Elektroniczna rejestracja 

Chcesz studiować w AGH?

Zarejestruj się na stronie systemu e-Rekrutacja wprowadzając swoje dane osobowe.

Dzięki systemowi e-Rekrutacja będziesz uczestniczyć w rekrutacji na studia w AGH.

Postępuj zgodnie z instrukcjami i czytaj uważnie wszelkie komunikaty podawane w systemie e-Rekrutacja i często sprawdzaj swoje konto e-mail, na które będziemy przesyłać różne informacje o rekrutacji na studia w AGH.

 

UWAGA!

Do systemu e-Rekrutacja można się ponownie zalogować po podaniu loginu (numeru PESEL lub adresu e-mail) i hasła wprowadzonego w trakcie rejestracji.  

 

 

Krok 2

Deklaracja kierunków  

Zadeklaruj w systemie e-Rekrutacja kierunki studiów, na które chcesz kandydować.

Na studia pierwszego stopnia możesz zadeklarować maksymalnie pięć kierunków z tego samego lub różnych wydziałów.
 

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej dla każdego deklarowanego kierunku (wpłacana kwota jest iloczynem liczby deklaracji oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej).

 

UWAGA!

Jeżeli deklarujesz chęć kandydowania równocześnie na różne formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) musisz dokonać opłaty rekrutacyjnej oddzielnie za każdą złożoną deklarację.

 

 

Krok 3

Opłata rekrutacyjna  

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz polecenia przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

 

UWAGA!

W tytule przelewu musi być koniecznie wpisany KOD podany na formularzu polecenia przelewu/wpłaty.

Brak kodu może spowodować, że twoja opłata nie zostanie właściwie odnotowana i nie będziesz traktowany jako kandydat na studia w AGH.

 

Ważne, aby przelew dotarł na nasze konto przed upływem okresu przeznaczonego na rejestrację.

Obserwuj informacje w systemie e-Rekrutacja. Po odnotowaniu twojej wpłaty otrzymasz status kandydata.

 

 

Krok 4

Wyniki

egzaminu maturalnego  

Wprowadź do  systemu e-Rekrutacja wyniki z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego dla wszystkich przedmiotów wymienionych na świadectwie dojrzałości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu wprowadzania wyników zgłoś się do WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś.

 

System e-Rekrutacja porówna wprowadzone wyniki z Krajowym Rejestrem Matur. W razie występowania różnic zostaniesz powiadomiony o konieczności wyjaśnienia różnic.

 

PAMIĘTAJ!

Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wyników umieszczonych w systemie i ponosi wszelkie konsekwencje błędnego ich wprowadzenia.

 

Jeżeli nie wprowadzisz wyników, to w systemie e-Rekrutacja zostaną umieszczone wyniki z KReM. Sprawdź, czy są takie same jak na twoim świadectwie maturalnym.

W przypadku braku lub niezgodności wyników zgłoś się w WKR właściwej dla kierunku, który zadeklarowałeś.

 

 

Krok 5

Kwalifikacja wstępna  

Wyniki egzaminu maturalnego zawarte w systemie posłużą do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla każdego zadeklarowanego kierunku.

Na podstawie wskaźnika rekrutacji będziesz kwalifikowany na zadeklarowane kierunki. O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany w systemie e-Rekrutacja.

 

UWAGA!

Jeżeli chcesz studiować, to po zakwalifikowaniu musisz złożyć podanie o przyjęcie na studia i dokonać wpisu.

 

 

Krok 6

Składanie

podań  

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

wydrukuj z systemu e-Rekrutacja podanie na studia, podpisz je i złóż w WKR kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wówczas wybierz jeden, na który dokonasz wpisu).

Dodatkowo musisz złożyć oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu).

 

 

 

 

Krok 7

Wpisy na studia

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, to:

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja formularz przelewu/wpłaty i dokonaj opłaty za legitymację studencką na podane konto (nie dotyczy osób, które już posiadają legitymację AGH).

 

Wydrukuj z systemu e-Rekrutacja kartę informacyjną, podpisz ją i złóż w WKR właściwej dla kierunku, na który zostałeś zakwalifikowany (jeśli zostałeś zakwalifikowany na kilka kierunków, wówczas wybierz jeden, na który dokonasz wpisu).

 

Dodatkowo przy wpisie na studia musisz złożyć następujące dokumenty:

  • oryginał dowodu osobistego (do wglądu) lub jego kserokopię potwierdzoną notarialnie,
  • kolorową fotografię spełniającą wymagania Centrum Kart Elektronicznych (opisaną z tyłu imieniem, nazwiskiem i nr. PESEL); jej elektroniczną wersję należy także przesłać przez system e-Rekrutacja,
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia w AGH, podpisanej w obecności pracownika AGH (członka WKR).

 

UWAGA!

1.     Wpisu na studia można dokonać w tym samym terminie co składanie podań.

2.     Posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe, bez niego nie jest możliwe dokonanie wpisu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym wieku, NIE JEST KONIECZNE UKOŃCZENIE18 lat.

 

Brak wpisu na studia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca przyznanego na studiach.

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza