Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
 

Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Charakterystyka studiów:

Dynamiczny rozwój przemysłu a także infrastruktury miejskiej sprawia, że zabytkowe zespoły staromiejskie, nadwyrężone przez czas ulegają częściowemu lub całkowitemu niszczeniu. Problemy rewaloryzacji budowli i miast zabytkowych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geomechaniki, stateczności obiektów budowlanych, sposobu posadowienia fundamentów.

Studia adresowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Studia skierowane są zwłaszcza do osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Celem Studiów jest permanentne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w celu właściwego przygotowania Słuchaczy do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.

 

Program studiów:

  • Przepisy prawne w budownictwie i ochronie zabytków
  • Historyczny rozwój architektury i technik budowlanych
  • Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
  • Fizyka budowli i ochrona przed destrukcją
  • Geotechniczne metody zabezpieczenia podziemnych obiektów zabytkowych
  • Diagnostyka i metody badań konstrukcji budowlanych
  •  Niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów budowlanych
  • Materiały budowlane stosowane przy remontach, naprawach i wzmacnianiu
  • Dokumentacja konserwatorska i projektowa
  • Metody zabezpieczania, naprawy i wzmacniania obiektów budowlanych
  • Epidermiczne zabiegi konserwatorskie
  • Metody zabezpieczenia i ochrony p.poż. w budynkach zabytkowych
  • Kalkulacja kosztów remontów i modernizacji budynków

    

   Sylwetka absolwenta:

   Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego i projektowych, organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, wyższych uczelniach oraz organach nadzoru budowlanego i administracji państwowej i samorządowej, a także zdobywają kwalifikacje menedżerskie potrzebne do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi oraz utrzymania i odtwarzania zabytkowych obiektów budowlanych i górniczych.

   Absolwent tej specjalności uzyskuje, oprócz rozszerzonej wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, wszechstronne przygotowanie w zakresie współczesnych metod rekonstrukcji głównie pod-ziemnych elementów budowli zabytkowych, ich modernizacji, napraw i konserwacji. W procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na rozwiązywanie nietypowych problemów w budowlach zabytkowych, zastosowanie technik komputerowych w geotechnice i projektowaniu inżynierskim oraz związki podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z tymi technikami.

    

   Czas trwania:

   2 semestry (od X 2015 r. do VII 2016 r.)

    

   Termin zgłoszeń:

   od 1 VII do 30 IX 2015 r.

    

   Wymagane dokumenty:

   • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
   • kwestionariusz osobowy,
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną  kserokopię dyplomu,
   • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe (jeśli na danych studiach podyplomowych przewidziana jest taka opłata).

    

   Tryb zgłoszeń:

   kolejność zgłoszeń

    

   Liczba miejsc:

   30

    

   Miejsce zgłoszeń:

   AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

   Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

   al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

   pawilon A-1, pokój 207

    

   Osoba przyjmująca zgłoszenia:

   Szczepan Grzesło (tel.: 12 617 20 82, e-mail: grzeslo@agh.edu.pl)

    

   Opłaty:

   4 000 zł

    

   Informacje dodatkowe:

   Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu (sobota–niedziela):

   soboty: w godz. 11.00–18.15

   niedziele: w godz. 9.00–16.15

   Organizator studiów podyplomowych:

   Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

   Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

    

   Adres organizatora:

   al. Mickiewicza 30

   30-059 Kraków

   pawilon A-1, I piętro, pokój 128

   tel.: 12 617 20 83

   fax: 12 617 20 59

   e-mail: kinash@agh.edu.pl

   www.kgbig.agh.edu.pl/Podyplomowe.html

    

   Kierownik:

   prof. dr hab. inż. Roman Kinasz

   tel.: 12 617 21 01, 506 819 548

   e-mail: rkinash@agh.edu.pl

    

   Osoba do kontaktu:

   dr inż. Oksana Kinasz  

   tel.: 12 617 20 83

   e-mail: kinash@agh.edu.pl

   All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza