• Link do mapy serwisu
  • pl
  • Matematyka z elementami informatyki
  • Matematyka z elementami informatyki
 

Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Program studiów:

Semestr I (30 ECTS):

·         Teoria mnogości i logika matematyczna.

·         Podstawy matematyki.

·         Analiza matematyczna I.

·         Równania różniczkowe.

·         Wstęp do informatyki.

·         Fizyka w zadaniach.

Semestr II (30 ECTS):

·         Analiza matematyczna II.

·         Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary.

·         Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu.

·         Narzędzia informatyki.

·         Programowanie i języki programowania.

·         Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr III (30 ECTS):

·         Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej.

·         Wybrane problemy techniki.

·         Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny.

·         Dydaktyka matematyki.

·         Struktury i bazy danych.

·         Współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania.

·         Aktualne problemy w oświacie.

·         Seminarium dyplomowe.

Praktyka:

·         Praktyka w szkole.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2014 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Od 2 VI 2014 r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania ze strony www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe),

·         dyplom ukończenia studiów wyższych,

·         świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania,

·         1 zdjęcie,

·         potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (nr konta na stronie  www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

60

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Grażyna Waluś (tel.: 12 617 29 50, fax: 12 634 00 10, podyplomowe@fis.agh.edu.pl)

 

Opłaty:

3 900 zł – płatne w ratach (I semestr – 1 200 zł + 100 zł / wpisowe, II i III semestr – 1 300 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godzin i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 19 dwudniowych zjazdów (piątek od godziny 14.00, sobota do godziny 17.00).

Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

Współorganizatorzy:

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

Adres organizatora:

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

tel.: 12 617 29 50

fax: 12 634 00 10

e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

www.fis.agh.edu.pl

 

Kierownik:

prof. dr hab. Janusz Wolny

dr Jerzy Stochel (opiekun kierunku)

 

Osoba do kontaktu:

Grażyna Waluś

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza