• pl
 • Edukacja informatyczna
 • Edukacja informatyczna
 

Edukacja informatyczna

Charakterystyka studiów:

Studia  uprawniają nauczycieli do nauczania informatyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i w gimnazjum, ewentualnie w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. W programie studiów uwzględniono zarówno odpowiednie dla przedmiotu treści aktualnej Podstawy Programowej oraz standardów kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna, jak i standardy kształcenia nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110). Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki oraz konsultacji specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli informatyki i techniki. Studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej od 1999 r.

 

Program studiów

 • Technologia Informacyjna w edukacji
 • Edytory tekstu
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Bazy danych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Komputerowe programy przetwarzania obrazu (2D i 3D) i dźwięku
 • Algorytmy i struktury danych
 • Języki programowania
 • Aplikacje internetowe
 • Budowa i konfiguracja sprzętu komputerowego
 • Systemy i sieci komputerowe – administrowanie
 • Elementy Inżynierii Wiedzy
 • Prawna ochrona zasobów informacyjnych i własności intelektualnej
 • Dydaktyka informatyki – programy, standardy, zasady, metody i środki dydaktyczne

Ogółem 360 godz. dydaktycznych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli dowolnego przedmiotu oraz do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Absolwenci przygotowani są do realizacji celów i zadań oraz przekazania treści i kształtowania umiejętności określonych w Podstawie programowej dla przedmiotu informatyka na I, II i III etapie kształcenia oraz w szkołach zawodowych. Sprawnie posługują się wyszczególnionymi w programie studiów programami użytkowymi (wykorzystując zaawansowane funkcje) i siecią komputerową. Potrafią dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne i zastosować je do przygotowania zajęć lekcyjnych (pomocy dydaktycznych) oraz do realizacji zadań wychowawczych i organizacyjnych szkoły. Ponadto są przygotowani do administrowania szkolną pracownią komputerową.

 

 

Czas trwania:

3 semestry  (od X 2013 r. do XI 2014 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 do 30 IX 2013 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

min. 20 osób

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-5, pokój 3

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Ewa Rywotycka (tel. 12 617 25 50)

Rejestracja elektroniczna: www.eti.agh.edu.pl/ei/

 

Opłaty:

4 500 zł (3 raty po 1 500 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty (9.00-18.45) i niedziele (9.00-14.00) – średnio dwa razy w miesiącu. W semestrze III (dyplomowym) planowane są trzy zjazdy we wrześniu 2014 r. na programowe zajęcia dydaktyczne.

Ponadto uczestnicy studiów przygotowujący pracę dyplomową mają możliwość korzystania z laboratoriów i  pomocy opiekuna naukowego do końca października 2014 r.

Organizator:

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-5, pokój 407

tel. 12 617 29 15, 617 25 50

fax 12 617 20 92

e-mail: adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

http://www.eti.agh.edu.pl/ei/

 

Kierownik:

dr Anna Adrian

Osoba do kontaktu:

dr Anna Adrian

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza