• pl
  • Edukacja informatyczna
  • Edukacja informatyczna
 

Edukacja informatyczna

Charakterystyka studiów:

Studia  uprawniają nauczycieli do nauczania informatyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i w gimnazjum, ewentualnie w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki oraz konsultacji specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli informatyki i techniki. Studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej od 1999 r. W programie studiów uwzględniono standardy kształcenia nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 stycznia 2012 r.

 

Program studiów:

    • Technologia informacyjna w edukacji
    • Programy użytkowe
    • Bazy danych
    • Komputerowe wspomaganie projektowania
    • Komputerowe programy przetwarzania obrazu (2D i 3D) i dźwięku
    • Algorytmy i struktury danych
    • Podstawy programowania obiektowego
    • Programowanie strukturalne
    • Aplikacje internetowe
    • Budowa i konfiguracja sprzętu komputerowego
    • Systemy i sieci komputerowe
    • Prawna ochrona zasobów informacyjnych i własności intelektualnej
    • Dydaktyka informatyki – programy, standardy, zasady, metody i środki dydaktyczne

      Ogółem 360 godz. dydaktycznych.

       

      Sylwetka absolwenta:

      Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli dowolnego przedmiotu oraz do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

      Absolwenci przygotowani są do realizacji celów i zadań oraz przekazania treści i kształtowania umiejętności określonych w Podstawie programowej dla przedmiotu informatyka na I, II i III etapie kształcenia oraz w szkołach zawodowych. Sprawnie posługują się wyszczególnionymi w programie studiów programami użytkowymi (wykorzystując zaawansowane funkcje) i siecią komputerową. Potrafią dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne i zastosować je do przygotowania zajęć lekcyjnych (pomocy dydaktycznych) oraz do realizacji zadań wychowawczych i organizacyjnych szkoły. Ponadto są przygotowani do administrowania szkolną pracownią komputerową.

       

      Czas trwania:

      3 semestry (od X 2014 r. do XI 2015 r.)

       

      Termin zgłoszeń:

      od 1 do 30 IX 2014 r.

       

       

      Wymagane dokumenty:

      • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
      • kwestionariusz osobowy,
      • podanie.

       

      Tryb zgłoszeń:

      kolejność zgłoszeń

       

      Liczba miejsc:

      min. 20 osób

       

      Miejsce zgłoszeń:

      AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

      al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

      pawilon B-5, pokój 3

       

      Osoba przyjmująca zgłoszenia:

      Ewa Rywotycka (tel.: 12 617 25 50, ewa.rywotycka@agh.edu.pl)

       

      Rejestracja elektroniczna: www.sp-is.agh.edu.pl

       

      Opłaty:

      4 650 zł (3 raty po 1 550 zł)

       

      Informacje dodatkowe:

      Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty (9.00–19.00) i niedziele (9.00–16.00) – średnio dwa razy w miesiącu. W semestrze III (dyplomowym) planowane są trzy zjazdy we wrześniu 2015 r. na programowe zajęcia dydaktyczne.

      Ponadto uczestnicy studiów przygotowujący pracę dyplomową mają możliwość korzystania z laboratoriów i  pomocy opiekuna naukowego do końca października 2015 r.

       

      Organizator studiów podyplomowych:

      Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

       

      Adres organizatora:

      al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

      pawilon B-5, pokój 407

      tel.: 12 617 29 15, 617 25 50

      fax: 12 617 20 92

      e-mail: mrzyglod@agh.edu.pl

      www.sp-is.agh.edu.pl

       

      Kierownik:

      dr inż. Barbara Mrzygłód

       

      Osoba do kontaktu:

      dr inż. Barbara Mrzygłód

      tel. 12 617 29 15

      e-mail: mrzyglod@agh.edu.pl

      All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza