Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
  • Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska
 

Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska

Charakterystyka studiów:

Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i w laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, m.in.: nowoczesne metody roztwarzania próbek, dobór optymalnej metody pomiarowej, wzorcowanie metody oraz ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak: płomieniowa i plazmowa spektrometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektrometria absorpcyjna, woltamperometria i potencjometria stripingowa, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa (HPLC) oraz fluorescencja rentgenowska. Na zajęciach zostaną także omówione zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.

 

Program studiów:

Wykłady:

·         Cel i zakres badań analitycznych w przemyśle i ochronie środowiska

·         Dobór optymalnej metody pomiarowej uzależnionej od rodzaju i składu

          próbki oraz żądanej informacji analitycznej, wzorcowanie metody

          analitycznej

·         Nowoczesne metody roztwarzania próbek, ich mineralizacji oraz metody

          rozdzielania i oddzielania matrycy

·         Zastosowanie klasycznych metod analitycznych w analizie przemysłowej

·         Przegląd i charakterystyka instrumentalnych metod stosowanych do

          wstępnej oceny składu badanych materiałów stałych - metoda

          rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oraz metody MAR i  PIXE

·         Charakterystyka, możliwości i zastosowanie instrumentalnych metod

          analitycznych:

          - spektroskopii masowej, MS

          - atomowej spektrometrii emisyjnej w płomieniu, łuku, iskrze, plazmie

             (ICP AES, ISP MS) i źródle laserowym oraz plazmowej spektrometrii

             masowej (ICP MS)

          - atomowej spektrometrii absorpcyjnej płomieniowej i bezpłomieniowej

             (FAAS, ETAAS)

          - polarografii, woltamperometrii, woltamperometrii z zatężaniem,

            woltamperometrii katalitycznej i potencjometrii stripingowej

          - potencjometrii z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych

          - chromatografii cieczowej i HPLC

·         Analityczne badania wpływu przemysłu na stan i skażenie środowiska

          naturalnego. Wykorzystanie technologii materiałów budowlanych do

          utylizacji odpadów toksycznych. Zastosowanie metod analitycznych w

          badaniu składu wyciągów wodnych z odpadów

·         Specjacyjne metody analizy

·         Podstawy chemometrii oraz zasady akredytacji, certyfikacji i audytu

          laboratoriów badawczych i przemysłowych. Zmiany w procedurach

          analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm EWG

          i systemów jakości.

Laboratorium:

Celem zajęć jest badanie składu próbek środowiskowych i wykonanie wybranych oznaczeń analitycznych w surowcach i produktach przemysłowych. Drugim zadaniem jest prezentacja najnowszej generacji aparatury stosowanej do roztwarzania oraz w analizie spektralnej (ICP AES, ICP MS) oraz elektrochemicznej (analizatory woltamperometryczne, potencjometryczne, skomputeryzowane przyrządy do pomiaru wybranych sygnałów elektrycznych wykorzystywanych w analityce).

·         Oznaczanie żelaza i wapnia w cemencie oraz zawartości śladowych

          pierwiastków w próbkach wody metodą fluorescencji rentgenowskiej

·         Przygotowanie próbek do oznaczeń instrumentalnych - roztwarzanie

          próbek w kwasach z wykorzystaniem systemów mikrofalowych,

          mineralizacja próbek środowiskowych przy pomocy promieniowania UV

·         Zastosowanie metody ICP AES do oznaczania głównych i śladowych

          składników próbek przemysłowych, w badaniu składu materiałów

          biologicznych i sedymentów oraz w analizie anionów

·         Zastosowanie metody ICP MS do oznaczania jonów metali oraz

          metaloidów w wodach

·         Zastosowanie metody AAS do oznaczania zawartości metali ciężkich

          w sedymentach i metali toksycznych w materiałach biologicznych

·         Analiza powierzchni metodą MAR i badanie morfologii powierzchni metodą

          mikroskopii skaningowej

·         Zastosowanie chromatografii cieczowej w analityce, HPLC

·         Analityczne zastosowania metody chromatografii gazowej

·         Badanie specjacji żelaza [Fe(0), Fe(II) i Fe(III)] w surowcach klasycznymi

          metodami kompleksotwórczymi

·         Badania ługowalności metali ciężkich z odpadów oraz immobilizowanych

          spoiw cementowych.

·         Oznaczanie anionów zawartych w materiałach budowlanych i szkłach

          (chlorki, fluorki, borany) metodą potencjometryczną

·         Oznaczenie śladowych zawartości toksycznych pierwiastków

          w kamieniu wapiennym i dolomicie metodami woltamperometrii

          i potencjometrii stripingowej

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności chemików, chemików analityków, biologów, fizyków, geologów i technologów, absolwentów uczelni rolniczych, a także specjalistów zajmujących się problemami ochrony środowiska. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie conajmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich).

Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych metod analitycznych odgrywających bardzo istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Zapoznają się z możliwościami, działaniem i obsługą unikalnych, spektrometrycznych i elektrochemicznych przyrządów analitycznych, w które wyposażone są laboratoria uczelni. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji i kierowania laboratorium analitycznym. Ponadto będą mieli możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w wyniku wymiany doświadczeń i prezentacji opracowanych przez nich projektów.

Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do VI 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 25 X 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • krótkie CV (rodzaj ukończonych studiów wyższych, uczelnia, adres do korespondencji, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, aktualne zatrudnienie),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • dowód wniesienia opłaty za studia (pierwsza rata do dnia 25 IX 2017 r.).

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

Min. 8 (1 grupa laboratoryjna), maks. 30 (2 grupy laboratoryjne)

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 109, 110, 124, 126

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, dr Agnieszka Królicka

tel.: 12 617 24 51, 617 48 61, 617 24 53

abobrowski@agh.edu.pl, krolicka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

3 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie siedmiu sobotnio-niedzielnych zjazdów (razem 14 dni zajęć w systemie studiów niestacjonarnych). Przewidywana liczba godzin: 164.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Materiałowej

i Ceramiki

Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 109, 110, 124, 126, I piętro

tel.: 12 617 24 51, 617 48 61, 617 24 53

fax: 12 617 38 99

e-mail: abobrowski@agh.edu.plkrolicka@agh.edu.pl

 

Kierownik:

dr Agnieszka Królicka

 

Osoby do kontaktu:

dr Agnieszka Królicka

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

 

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza