Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ©

Charakterystyka studiów:

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska przy współpracy Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. prof. J. Sokołowskiego (PGA), Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska AGH oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizują dla absolwentów studiów technicznych magisterskich/inżynierskich, dwusemestralne, niestacjonarne (zaoczne) studia podyplomowe: „Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków” przygotowujące do wykonywania:

a) charakterystyki energetycznej budynków na podstawie:

· Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD Recast)

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.06.2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku

· Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014 r.

b) audytów energetycznych budynków na potrzeby termomodernizacji na podstawie:

· Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21.11.2008 r., z późn. zm.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

c) oceny efektywności energetycznej budynków na podstawie:

· Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (EED)

d) projektów technicznych zamiany ogrzewania spalaniem na ekologicznie czyste - obowiązuje od 2014 r.

e) projektowania budynków niskoenergetycznych - obowiązuje od 2014 r.

 

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem technicznym, na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektywy 2010/31/UE - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków i infrastruktury energetycznej, a także kształcenie wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów i certyfikatorów energetycznych z zakresu:

 • oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny)
 • efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii, w stosunku do potrzeb użytkowych
 • efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia, elektrycznych,  w stosunku do potrzeb użytkowych
 • określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, wentylacja, klimatyzacja, energia elektryczna, sprężone powietrze, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku).

 

Program studiów:

Realizując wymagania stawiane w ustawach krajowych i dyrektywach UE, zakres ramowy studiów podyplomowych obejmować będzie generalnie problematykę:

 • oszczędności energii w budownictwie;
 • zwiększenia efektywności energetycznej w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budynków oraz urządzeń energetycznych w budownictwie;
 • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie zgodnie
  z celami indykatywnymi państw UE do 2020r., przyjętych jako standard „3 x 20%” (oszczędność energii, redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych);
 • promocji alternatywnych, czystych technologii energetycznych z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, wewnętrznych, ekologii oraz efektywności przedsięwzięcia w budownictwie.

W toku studiów podyplomowych uwzględnione zostaną m.in.:

 • wybrane zagadnienia z podstaw budownictwa, fizyki budowli oraz techniki pomiarowej w budownictwie;
 • wybrane zagadnienia użytkowania i oszczędności ciepła, chłodu, energii elektrycznej, sprężonego powietrza  i wody w budownictwie;
 • aspekty prawne i formalne oceny energetycznej budynku;
 • doradztwo energetyczne w budownictwie;
 • zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w sektorze energetycznym i komunalno-bytowym;
 • ekologiczne podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz budynków o żądanej klasie energetycznej;
 • projektowanie zintegrowane w budownictwie z zastosowaniem metod komputerowych;
 • projektowanie „na życzenie” budynków niskoenergetycznych;
 • materiały, konstrukcje, urządzenia, instalacje i technologie stosowane w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym;
 • urządzenia i instalacje: gazowe (ogrzewanie, ciepła woda, chłód, wentylacja, klimatyzacja, sprężone powietrze), energii elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjne w budownictwie;
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne, ekologiczne źródła energii (odnawialne źródła energii, wodór, ogniwa paliwowe) w budownictwie;
 • analiza możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych w budynkach modernizowanych i nowych;
 • komputerowe wspomaganie: projektowania, budowy, eksploatacji budynków; w audytingu i certyfikacji energetycznej w budownictwie;
 • optymalizacja zużycia energii, monitoring, wizualizacja danych w budownictwie;
 • budownictwo inteligentne;
 • zasady planowania energetycznego;
 • ocena techniczna i ekonomiczna inwestycji energooszczędnych w budownictwie;
 • zagadnienia audytingu energetycznego w budownictwie;
 • praktyczna ocena i certyfikacja energetyczna budynków i lokali mieszkalnych;
 • kontrola urządzeń i systemów energetycznych w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie;
 • zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty, metody komputerowe w budownictwie).

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły co najmniej studia inżynierskie techniczne w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; najlepiej z preferowanych kierunków: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią.

Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe (wykłady, ćwiczenia, projekty – laboratoria komputerowe, seminaria) będą realizowane przez okres dwóch semestrów akademickich. Będą prowadzone systemem niestacjonarnym, podczas 16 sesji dwudniowych (sobota, niedziela, co drugi tydzień) w AGH w Krakowie.

Zajęcia obejmą według planu studiów podyplomowych łącznie 280 godz., z tego 176 godz. wykładów, 40 godz. ćwiczeń, 48 godz. projektów oraz 16 godz. seminarium dyplomowego. Zajęcia są obowiązkowe; poszczególne bloki przedmiotowe będą zaliczane na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu) na zakończenie drugiego semestru.

W celu otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchacze muszą przygotować i obronić pozytywnie pracę dyplomową, która powinna zawierać:

 • audyt energetyczny budynku o powierzchni użytkowej min. 1500 m2
 • charakterystykę energetyczną budynku o powierzchni użytkowej min. 1500 m2
 • analizę energetyczną, ekonomiczną i ekologiczną zaproponowanego rozwiązania/systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii

Absolwenci po obronie pracy końcowej/dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, równorzędne z pozytywnie zdanym egzaminem przed Komisją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dające po wpisie do Rejestru Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawnienia państwowe, Audytora – Certyfikatora Energetycznego Budynków zgodnie z Dyrektywą 2010/31/UE oraz aktualnym prawodawstwem krajowym w tym zakresie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do IX 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 10 X 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z załącznikiem),
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub inżynierskich lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej

 

Liczba miejsc: 

min. 25

 

Miejsce zgłoszeń:

 • osobiście lub pocztą tradycyjną:

      Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,  

      Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

      Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

      pawilon: B-3, pokój 117A lub 206

      z dopiskiem: Audyting energetyczny

 • pocztą elektroniczną (skan dokumentów):

      kseiuos@agh.edu.pl, szczotka@agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr inż. Krzysztof Szczotka (tel.: 12 617 34 13, szczotka@agh.edu.pl),

mgr inż. Barbara Machniewicz (tel.: 12 617 31 13, kseiuos@agh.edu.pl),

mgr inż. Sebastian Bielik (tel.: 12 617 34 13)

 

Opłaty:

5500 zł (2 semestry x 2750 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Bieżące informacje: www.studia.pga.org.pl.