Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Oferta kształcenia
  • Education offer
 

Oferta kształcenia

AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Od roku akademickiego 2007/2008 Akademia Górniczo-Hutnicza wprowadziła trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie  – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Studia I stopnia

Oferta kształcenia obejmuje 58 kierunków, w tym ponad 200 specjalności prowadzonych na 16 wydziałach.

Studia II stopnia

Oferta kształcenia na II stopniu studiów obejmuje 52 kierunki, w tym ponad 200 specjalności.

Studia III stopnia - doktoranckie

prowadzone są w AGH na 15 wydziałach. W ofercie znajduje się 25 dyscyplin naukowych.

Studia w języku angielskim

W trosce o konkurencyjność naszej oferty edukacyjnej na międzynarodowym rynku edukacyjnym rozwijamy kształcenie w języku angielskim.

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

Realizując ideę kształcenia ustawicznego AGH prowadzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych umożliwiając specjalistom podnoszenie swoich kwalifikacji.

e-Learning / OPEN AGH

Zastosowanie e-learningu w AGH obejmuje szereg komplementarnych działań, których nadrzędnym celem jest wsparcie kształcenia i prowadzenia zajęć tradycyjnymi metodami.

AGH JUNIOR

AGH JUNIOR to projekt edukacyjny AGH, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych.

Uniwersytet Otwarty AGH

Działający od 1989 roku stanowi forum interdyscyplinarne, na którym setki wykładów wygłosili przedstawiciele nauki, parlamentu i samorządów.

Boloński System Kształcenia

zmierzający do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego, charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów. Umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwala studentom w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w kraju i za granicą.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza