Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Minimum kadrowe
 • Minimum complement of academic staff
 

Minimum kadrowe - najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest minimum kadrowe?

Aby podstawowa jednostka organizacyjna uczelni mogła prowadzić studia wyższe, musi spełniać wymogi, które są określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1445, z późn. zm., Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2012 r. poz. 983).
Jednym z wielu, ale niezwykle ważnym wymogiem jest tzw. minimum kadrowe, czyli minimalna liczba i kwalifikacje nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu (por. art. 9a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 9 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia MNiSW).


2. Kiedy nauczyciel akademicki może zostać zaliczony do minimum kadrowego?

Zgodnie z art. 9a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 112a.
Ponadto nauczyciel akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego w danym roku akademickim:

 • w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, jeżeli posiada dorobek w obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku;
 • w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym, jeżeli posiada dorobek w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia wskazanemu dla tego kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, lub posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku;

oraz

 • w przypadku studiów pierwszego stopnia, jeżeli zatrudniony jest w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów;
 • w przypadku studiów drugiego stopnia, jeżeli zatrudniony jest w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów i dla którego uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy; do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia mogą być wliczani nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż od początku semestru studiów, dla których podstawowe miejsce pracy stanowi instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut badawczy, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
 1. uczelnia utworzyła z tym instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk albo z tym instytutem badawczym centrum naukowe, na podstawie art. 31 ustawy;
 2. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, prowadząca kierunek studiów, wchodzi w skład utworzonego centrum naukowego;

oraz

 • jeżeli osobiście prowadzi na danym kierunku studiów zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin zajęć dydaktycznych w przypadku samodzielnych nauczycieli akademickich i co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w przypadku nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora lub tytuł zawodowy magistra.


UWAGA!!! Przez podstawowe miejsce pracy należy rozumieć uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.


3. Czy jednostka, która rozpoczyna kształcenia na nowym kierunku studiów, od razu musi spełnić wymogi dotyczące minimum kadrowego?

Jednostka organizacyjna uczelni, która rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku studiów, powinna zatrudniać nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, nie później niż od początku semestru studiów, w którym zgodnie z planem studiów przewidziano dla nich zajęcia, z tym że wymagania dotyczące minimum kadrowego dla tego kierunku studiów muszą zostać spełnione z początkiem ostatniego roku studiów pierwszego cyklu kształcenia.


4. Jakie są zasady ustalania minimum kadrowego?

1. Zgodnie z art. 112a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, albo jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. Ponadto nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia.

UWAGA!!! Ww. oświadczenia składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki.

Reasumując, nauczyciel akademicki może być wliczony do minimum kadrowego nie więcej niż trzykrotnie - dwa razy do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia oraz raz do minimum kadrowego kierunku studiów drugiego stopnia albo kierunku jednolitych studiów magisterskich.

2. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, to minimum kadrowe dla tego kierunku studiów powinno spełniać warunki minimum kadrowego kierunku o profilu ogólnoakademickim.

3. Każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów, powinien być reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w obszarze wiedzy odpowiadającym temu obszarowi kształcenia.

4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, to minimum kadrowe dla tego kierunku studiów powinno spełniać warunki minimum kadrowego kierunku o profilu ogólnoakademickim.

UWAGA!!! Oprócz wymogów związanych z minimum kadrowym jednostka organizacyjna uczelnia winna jeszcze spełniać wymóg proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku studiów.


5. Co to jest reguła podstawiania w przypadku minimum kadrowego?

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora, zaś w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora - dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów.
UWAGA!!! Liczba tzw. "osób podstawionych" w miejsce nauczyciela samodzielnego bądź niesamodzielnego nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego, określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 5 września 2011 r. w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.


6. Co to jest wymóg proporcji przy minimum kadrowym?


Oprócz wymogów związanych z minimum kadrowym jednostka organizacyjna uczelni winna jeszcze spełniać wymóg proporcji liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego do liczby studentów na tym kierunku studiów.
Stosunek liczby nauczycieli akademickich, stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku studiów, do liczby studentów na tym kierunku nie może być mniejszy niż:

-  1:160 - dla kierunków studiów humanistycznych i społecznych;

-  1:60 - dla kierunków studiów technicznych, ścisłych i przyrodniczych.

UWAGA!!! W przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia, proporcje, o których mowa wyżej, określa się, biorąc pod uwagę procentowy udział liczby punktów ECTS.


7. Jaka jest minimalna liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów?

Minimum kadrowe dla studiów pierwszego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.


8. Jaka jest minimalna liczba nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów?

Minimum kadrowe dla studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów stanowi co najmniej sześciu samodzielnych nauczycieli akademickich oraz co najmniej sześciu nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.


9. Jakie jest minimum kadrowe dla zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (ZOD)?

Z dniem 1 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 Nr 84, poz. 455 z późn. zm.).

Art. 20 nowelizacji ustawy jako przepis przejściowy przewidział, że:
- właściwe organy uczelni w terminie roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy mogą przekształcić ZOD-y w filie lub zamiejscowe wydziały;
- w przypadku nieprzekształcenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w podstawowe jednostki organizacyjne uczelni lub filie mogą one prowadzić kształcenie do zakończenia cyklu kształcenia; zamiejscowe ośrodki dydaktyczne nie dokonują po dniu wejścia w życie ustawy rekrutacji na studia;
-  w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z dużymi nakładami uczelni na infrastrukturę, wysoką jakością kadry naukowo-dydaktycznej, a także dostępem do kształcenia MNiSW może, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na wydłużenie ww. okresów (na przekształcenie lub na zakończenie cyklu).

AGH uzyskała zgodę na dalsze kształcenie w przypadku ZOD-ów w:

 •     w Jastrzębiu-Zdroju
 •     w Jaworznie
 •     w Rudzie Śląskiej
 •     w Krośnie
 •     w Mielcu
 •     w Nowym Sączu

Dodatkowo w tym zakresie nastąpiła zmiana art. 85 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym Uczelnia w celu realizacji zadań dydaktycznych może utworzyć poza swoją siedzibą zamiejscową jednostkę organizacyjną w formie:
1)    podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
2)    filii.

Do momentu jednak przekształcenia ZOD-u w filie bądź wydziały zamiejscowe minimum kadrowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia prowadzonych w ZOD winno być zwiększone o co najmniej 20% w grupie nauczycieli samodzielnych oraz o co najmniej 20% w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora w zakresie danego kierunku studiów.


10. Interpretacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii interpretacji art. 129 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) z dnia 25 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 129 ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w przypadku gdy nauczyciel akademicki podejmuje dodatkowe zatrudnienie w innej uczelni, instytucie naukowym lub pomocniczej jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rektor uczelni lub dyrektor instytutu jest obowiązany powiadomić o tym, w terminie do czternastu dni, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W zawiadomieniu wskazuje się podstawową jednostkę organizacyjną nowej uczelni lub instytut, w którym nauczyciel akademicki podjął dodatkowe zatrudnienie.
Dokonując wykładni powyższego przepisu, należy stwierdzić, iż podmiotem zobowiązanym do zawiadomienia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego jest instytucja, która będzie stanowiła dla tego nauczyciela dodatkowe miejsce pracy. Powyższą interpretację wzmacnia okoliczność, że tylko ten podmiot dysponować będzie pełną informacją o wystąpieniu sytuacji normowanej w tym przepisie, potwierdzoną umową o pracę.
Dzień, od którego liczyć należy czternastodniowy termin przewidziany w przytoczonym przepisie, powinien odpowiadać dacie, o której mowa w art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. terminowi rozpoczęcia pracy.

Komunikat MNiSW dotyczący zmian w stanie zatrudnienia (obsady kadrowej) w uczelni wpływających na uprawnienie do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia z dnia 8 listopada 2011 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) rektor zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra nadzorującego uczelnię i Polską Komisję Akredytacyjną, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące, o zaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów, w tym o zmianach w stanie zatrudnienia wpływających na uprawnienie do prowadzenia studiów. Jeżeli w terminie dwunastu miesięcy od zaprzestania spełniania wymaganych warunków podstawowa jednostka organizacyjna nie spełni tych warunków, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze decyzji, zawiesza uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.
W przypadku niezawiadomienia przez rektora w wyznaczonym terminie o zaprzestaniu spełniania przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z art. 11b ust. 2 ww. ustawy, zawiesza uprawnienia tej jednostki do prowadzenia studiów.
W kontekście przytoczonych powyżej przepisów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na fakt, iż złożenie - w myśl art. 35 ust. 1 ww. ustawy - sprawozdania z działalności uczelni wraz z informacją dotyczącą obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów nie stanowi wykonania obowiązku zawartego w art. 11b ust. 1 ww. ustawy.
Mając na względzie ww. przepisy, należy stwierdzić, iż uczelnia zobowiązana jest do zawiadomienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (odrębnym pismem) o niespełnieniu przez podstawową jednostkę organizacyjną warunków do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia.

Komunikat w sprawie przekształcania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż wprowadzona ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.) reforma szkolnictwa wyższego zakłada likwidację zamiejscowych ośrodków dydaktycznych.
Przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy daje właściwym organom uczelni możliwość przekształcenia zamiejscowych ośrodków dydaktycznych w zamiejscowe jednostki (zatem zamiejscowe wydziały lub filie) do dnia 30 września 2012 r. W przypadku podjęcia przez uczelnię decyzji o nieprzekształceniu zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, może on prowadzić kształcenie do zakończenia cyklu kształcenia, z tym że nie dokonuje się już rekrutacji na studia po dniu 1 października 2012 r.
Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z dużymi nakładami uczelni na infrastrukturę, zgromadzeniem jakościowo wyróżniającej się kadry naukowo-dydaktycznej, a także brakiem możliwości zaspokajania potrzeb edukacyjnych w regionie minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić zgodę na wydłużenie okresu potrzebnego na przekształcenie bądź wydłużenie okresu wskazanego w art. 20 ust. 2 ww. ustawy, dotyczącego procesu likwidacji takiej jednostki. Uczelnia powinna wówczas przedstawić ministrowi wniosek ze wskazaniem okresu wydłużenia (terminu) oraz uzasadnieniem wynikającym z przyjętego programu przekształcenia określonej jednostki bądź jej likwidacji.
Zamiejscowa podstawowa jednostka organizacyjna utworzona w wyniku przekształcenia na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy będzie jednostką nową, nieposiadającą uprawnienia do prowadzenia kierunku studiów (uprawnienie do kierunku studiów posiadał wydział, w ramach którego funkcjonował ZOD), jak również nieposiadającą uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. W związku z tym w celu nabycia uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów władze uczelni muszą wystąpić (z wnioskiem) do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Zgodnie z powyższym przepisem podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, może uzyskać uprawnienie do prowadzenia studiów na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanej po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie efektów kształcenia określonych przez senat uczelni oraz w zakresie spełniania warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445).
W przypadku skorzystania przez uczelnię z wzorcowych efektów kształcenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 nie jest wymagana opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o efektach kształcenia. Kompletny wniosek uczelni jest przekazywany do zaopiniowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy wyraża opinię w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku.
Po wyrażeniu opinii przez PKA minister wydaje w tym zakresie decyzję administracyjną.

Opracowanie: mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec i mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska.

Dział Nauczania

mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec

T: +48 617 32 63

E: chromiec@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza