Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Informacje ogólne o jakości kształcenia w AGH
  • General information about quality of education at AGH UST
 

Informacje ogólne o jakości kształcenia w AGH

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) został w pełni dostosowany do zmienionych uwarunkowań prawnych i od roku akademickiego 2012/2013 rozpoczął funkcjonowanie na nowych zasadach określonych w:
- Uchwale Senatu AGH Nr 253/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
- Zarządzeniu Nr 2/2013 Rektora AGH z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
- Zarządzeniu Nr 13/2013 Rektora AGH z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego,
- Zarządzeniu Nr 3/2016 Rektora AGH z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Wprowadzenie do stosowania w AGH nowego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jako strategii na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia określa:
- cele Systemu (stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym rozwój kultury jakości kształcenia, tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia, zwiększenie mobilności studentów, podniesienie rangi pracy dydaktycznej, informowanie społeczeństwa);
- obszary działań w ramach Systemu (doskonalenie jakości kształcenia, ocena procesu kształcenia, ocena warunków kształcenia, ocena skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia);
- strukturę Systemu na poziomie Uczelni (Rektor, Prorektor ds. Kształcenia, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, Uczelniany Zespół Audytu Dydaktycznego) i wydziałów (Dziekani Wydziałów, Prodziekani odpowiedzialni za jakość kształcenia, Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowe Zespoły Audytu Dydaktycznego);
- instrumenty służące realizacji Systemu (ankiety i hospitacje, kursy, szkolenia i seminaria, programy wspierające studentów, Księga Jakości AGH, informacje o ofercie dydaktycznej i programach kształcenia).


Podstawę oceny skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowią roczne raporty samooceny zatwierdzane na posiedzeniu Rad Wydziałów, a następnie przedkładane Prorektorowi ds. Kształcenia i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia. Nowy wzór raportu został tak skonstruowany, by wyniki były przedstawiane w formie liczbowej, tabelarycznej, rzadko opisowej, co ma na celu ułatwienie opracowania zebranych materiałów. Jednolita, zestandaryzowana forma raportu zapewnia również możliwość łatwego zestawiania danych dotyczących pojedynczego wydziału w różnych latach, jak również porównywania danych między wydziałami. Raport podzielony został na trzy sekcje: Sekcja I – dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, Sekcja II – dotyczy studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), Sekcja III – zawiera analizę SWOT i podsumowanie.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (WFiIS)

Dział Nauczania - Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

T: +48 12 617 50 55

E: mirota@agh.edu.pl

 

mgr Małgorzata Bartyś

T: +48 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska

T: +48 12 617 27 12

E: janeczko@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza