Akredytacje

Jakość kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie podlega ocenom komisji akredytacyjnych.


1. Polska Komisja Akredytacyjna
została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecną nazwę Komisja uzyskała na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. Komisja rozpoczęła trzecią kadencję. Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.
Polska Komisja Akredytacyjna ma status pełnego członka w:

  • European Consortium for Accreditation (ECA) - od grudnia 2005 r.,
  • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) - od maja 2007 r.,
  • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)- od stycznia 2009 r.

 

Ponadto PKA jest stroną umów:

  • wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych z NVAO (Holandia),
  • wzajmnej uznawalności rezultatów akredytacji z ÖAR (Austria),
  • współpracy z ANQA (Armenia)
  • współpracy z SKVC (Litwa) - od maja 2011 r.


Od 15 stycznia 2009 r. Komisja znajduje się w European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) - Rejestrze zawierającym informacje o agencjach funkcjonujących zgodnie z European Standards and Guidelines for Quality Assurance.

W 2012 r. amerykański National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA) ocenił, że procedury i standardy stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie akredytacji uczelni medycznych są porównywalne z ich odpowiednikami obowiązującymi w USA. Konsekwencją tej decyzji jest możliwość ubiegania się przez polskie uczelnie medyczne o uczestnictwo w programie William D. Ford Federal Direct Loan pozwalającym amerykańskim studentom ubiegać się o dofinansowanie studiów odbywających się w polskich uczelniach medycznych.
Kolejny cykl oceny zasad akredytacji uczelni medycznych został przewidziany na rok 2017.

 

Szczegółowe informacje na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Oprócz PKA działają branżowe (środowiskowe) komisje akredytacyjne m.in.: Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych oraz Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna.

2. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 17 lutego 2001 roku w Opolu, jako agenda akredytacyjna, do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych. Na podstawie informacji zebranych w procesie akredytacji KAUT podejmuje decyzję o:

  • udzieleniu akredytacji na dwa albo na pięć lat
  • odroczeniu akredytacji do czasu spełnienia określonych warunków
  • odmowie akredytacji.


Kierunki, które uzyskały akredytację są honorowane certyfikatem KAUT.

 

Szczegółowe informacje na stronie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych

 

 

 

3. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA) powołana została w styczniu 1998 roku na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w celu czuwania nad jakością kształcenia, przede wszystkim na kierunkach uniwersyteckich. O akredytacji UKA świadczy przyznanie Certyfikatu Wysokiej Jakości Kształcenia, na okres dwóch lub pięciu lat, po którym ponownie przeprowadzana jest ocena jakości kształcenia. Dotychczas wydano prawie 300 certyfikatów dla 40 kierunków studiów w uczelniach całej Polski.

 

Szczegółowe informacje na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej

 

4. European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) to sieć zrzeszająca europejskie ośrodki zajmujące się kształceniem inżynierów. Jednym z działań ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE® (European Accredited Engineer) nadający najlepszym programom kształcenia certyfikat potwierdzający ich wysoki poziom kształcenia, a także zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami edukacji inżynierskiej. Znak EUR-ACE® jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, ponieważ oparty jest o spójne ramy standardów mierzących efektywność programów studiów technicznych. Standardy Ramowe EUR-ACE® (EAFS) określają cele programów inżynierskich, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakich wymaga się od absolwentów z tytułem inżyniera i magistra inżyniera. Znak EUR-ACE®  odrębnie stosuje się do każdego z tych stopni studiów -  EUR-ACE® Bachelors  i EUR-ACE® Masters.

Standardy EAFS uwzględniają różnorodność programów inżynierskich, które są niezbędne w procesie przygotowywania studentów do pracy w przemyśle europejskim. Ze względu na sposób w jaki są one zbudowane, promują innowacyjne metody nauczania, a także zachęcają do promocji dobrych praktyk. Mogą również obejmować rozwój nowych dziedzin techniki.
Ważną częścią roli ENAEE jest nieustanne dbanie o to, żeby znak EUR-ACE®  uwzględniał nie tylko poglądy i punkt widzenia przemysłu i instytucji szkolnictwa wyższego, ale również odpowiednie zmiany w technologii inżynieryjnej. Tak więc ENAEE promuje edukację inżynierską, a znak EUR-ACE® gwarantuje jej jakość.

 

Wyróżnienie to przyznawane jest przy współpracy z KAUT – Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych.

 

Szczegółowe informacji na stronie European Network for Accreditation of Engineering Education