Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Kierunki
  • Kierunki
 

Kierunki studiów I stopnia (studia stacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 wraz z przedmiotami głównymi uwzględnianymi w rekrutacji

KierunekPrzedmiot główny (jeden do wyboru)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjimatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatycznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Inżynieria Ciepłamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Obliczeniowamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatyka Stosowanamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Metalurgiamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka matematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektrotechnika matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatyka
matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Biomedyczna matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Mikroelektronika w Technice i Medycyniematematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronikamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacjamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatykamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Teleinformatykamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Akustyczna matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Inżynieria Mechatronicznamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Geofizyka matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Inżynieria Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Ochrona Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Turystyka i Rekreacja matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia matematyka lub fizyka, lub informatyka, lub geografia
Inżynieria Środowiska matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramikamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Chemia Budowlanamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Technologia Chemicznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczychmatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskichmatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Metalurgiamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Naftowa i Gazownicza matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria matematyka lub fizyka, lub informatyka
Zarządzanie matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Energetyka matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medycznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Fizyka Technicznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka matematyka
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społecznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Kulturoznawstwo  matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Socjologia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2017/2018

 

Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (W) równą lub większą niż 200 punktów.

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia przeprowadzana jest w trzech etapach:

W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów.

W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.

W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

 

Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad "nowej matury" (ocenianej w skali 0-100 punktów):

– liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (maksymalna liczba punktów: 200). Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotów głównych dla poszczególnych kierunków studiów znajdują się w tabeli powyżej.

– liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (maksymalna liczba punktów: 200).

 

Informacje szczegółowe dotyczące wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „nowej” matury (ocenianej w skali 0-100 punktów) znajdują się tutaj.

 

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających:

Informacje dodatkowe:

  • Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.
  • Informacje w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad znajdują się tutaj
  • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
  • Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określane są przez Rektora AGH w drodze zarządzenia.
  • Informacja o kierunkach studiów niestacjonarnych, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2017/2018, zostanie podana w czerwcu 2017 r.

 

Opracowano na podstawie Uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza