Menu
  • Site Maps
  • Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
  • Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego
 

Maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego

Charakterystyka studiów:

 

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego. Studia przeznaczone są dla słuchaczy będących absolwentami Uczeni Wyższych (pierwszy lub pierwszy i drugi stopień), kierunków mechanicznych, niekoniecznie związanych z górnictwem podziemnym. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu górnictwa podziemnego (technologie, systemy mechanizacji, organizacja produkcji), na bazie której omówione będą, stosowane obecnie i w nadającej się przewidzieć przyszłości, maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego z uwzględnieniem transportu i przeróbki. Zakres wiedzy związanej z tymi maszynami dotyczyć będzie ich budowy, eksploatacji oraz podstaw doboru i projektowania.

 

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu górnictwa oraz maszyn i urządzeń górniczych, pozwalające na pełne zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i technikami podziemnej eksploatacji złóż.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy chcą nawiązać współpracę z przemysłem górniczym lub rozpoczęli już prace w górnictwie, lecz nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2017 r. do III 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o formie zapłaty (indywidualne lub zakładu pracy).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

25

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, parter, pokój 16

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Łukasz Bołoz (tel.: 12 617 30 81, e-mail: miugp@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

6 000 zł (2 500 zł I semestr, 2 000 zł II semestr, 1 500 zł III semestr)

 

Informacje dodatkowe:

Opłata za studia powinna być uiszczona przed rozpoczęciem każdego semestru. Kwota ta obejmuje koszty uczestnictwa słuchacza na zajęciach (wykłady, seminaria, laboratoria) oraz opłaty związane z wizytami w zakładach produkcyjnych.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Inżynierii Mechanicznej

i Robotyki

Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

pawilon B-2, pokój 16

tel.: 12 617 23 12, 617 30 81

fax: 12 633 51 62

e-mail: krauze@agh.edu.pl, miugp@agh.edu.pl

 

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze

 

Osoby do kontaktu:

 

Krzysztof Krauze
krauze@agh.edu.pl        

Łukasz Bołoz
boloz@agh.edu.pl  

 

 

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology