Formularze dokumentów przydatnych w procesie rekrutacyjnym

  • Pełnomocnictwo do podpisywania, składania i odbierania w imieniu kandydata wszelkich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia w AGH (pdf/doc), niezbędne dla osób reprezentujących kandydatów w trakcie procesu rekrutacji. Uwaga: pełnomocnictwo wymaga potwierdzenia notarialnego własnoręczności podpisu kandydata. 
  • Formularz zażalenia (pdf/docx). Kandydat może, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników, złożyć pisemne zażalenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w tym postępowaniu zostały naruszone zasady lub tryb rekrutacji zawarte w Uchwale Senatu AGH. Jeżeli takich naruszeń nie było, to złożenie zażalenia będzie nieskuteczne. Zażalenia muszą być złożone na piśmie, z własnoręcznym podpisem w siedzibie właściwej WKR.
  • Oświadczenie dla absolwentów AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego wraz ze zgodą na przekazanie świadectwa dojrzałości kandydata z Dziekanatu Wydziału do WKR (pdf/docx).
  • Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z rekrutacji:
    • przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji (pdf/docx);
    • po dokonaniu wpisu na studia (pdf/docx).
  • Oświadczenie kandydata dotyczące rezygnacji z jednej deklaracji przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji (pdf/docx).

Przepisy regulujące zasady rekrutacji