Promocje doktorskie

Ukończenie przewodu doktorskiego i obrona pracy doktorskiej kończą się nadaniem przez Radę Wydziału stopnia doktora .  Co roku ponad stu kilkudziesięciu  osobom w AGH nadawane są stopnie doktora. Osoby, którym nadano stopień doktora otrzymują dyplom doktora.

Dyplomy wypisywane  w Zespole Studiów Doktoranckich  wręczane są doktorom na uroczystości promocji doktorskich. Promocje doktorskie są organizowane  w naszej Uczelni  dwa  lub trzy razy w roku. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH, JM Rektor AGH wręcza dyplomy doktorom , którzy w ostatnim czasie uzyskali stopień doktora. Osoby Promowane i ich Promotorzy  otrzymują pisemne zaproszenie na tę uroczystość.  W uroczystości mogą brać udział także osoby bliskie, pragnące  towarzyszyć Promowanym.  W programie uroczystości jest przewidywany także krótki koncert i okolicznościowe  spotkanie towarzyskie.

Najbliższy termin  promocji doktorskich : 10 listopada 2017 .

Opłatę w wysokości 100,- zł. za dyplom doktorski należy wnosić na konto nr:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 PEKAO O. w Krakowie 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie 
al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków


  • Legalizacja dyplomów doktorskich 

Dyplomy doktorskie  oraz ich duplikaty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą są legalizowane na wniosek posiadacza dyplomu.

W celu dokonania legalizacji dyplomy doktorskie ie oraz ich duplikaty wydane przez jednostki organizacyjne szkół wyższych - składa się w urzędzie obsługującym ministra nadzorującego szkołę wyższą.

informacja: http://www.nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/
 

Wszystkie placówki naukowe i badawczo-rozwojowe są obowiązane przesyłać do systemu SYNABA karty informacyjne o każdej rozpoczętej i zakończonej pracy badawczej,w tym o pracy doktorskiej i habilitacyjnej.

 

  • Karta SYNABA

Osoby po uzyskaniu stopnia doktora powinny przesyłać do systemu SYNABA informację o zakończonej pracy doktorskiej.

Program do elektronicznego wypełniania kart SYNABA  -  znajduje się na stronie OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytytut Badawczy) w opcji "badania naukowe SYNABA" .

Link na stronę:

http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html